سند نامه ::
 
موسسه خيريه تعليماتى و تحقيقات علمى و دينى
درباره: موسسه خيريه تعليماتى و تحقيقات علمى و دينى
از: 321 تاریخ 25 / 2 / 46

منظور: محترما باستحضار ميرساند شهربانى كل كشور طى نامه اى ضمن ارسال بيوگرافى سه نفر اعضاء مؤسس و يك نسخه رونوشت اساسنامه مؤسسه فوق‏الذكر نسبت بتاسيس و تشكيل موسسه و صلاحيت اعضاء آن از اين سازمان استعلام نظر نموده است.
اقدامات انجام شده: سوابق اعضاء بررسى گرديد بغير از آقاى مرتضى مطهرى كه سابقه وى بشرح زير از عرض ميگذرد بقيه فاقد پيشينه مضره سياسى مى‏باشند.
مرتضى مطهرى فرزند شيخ حسين واعظ در تاريخ 15 / 3 / 42 باتهام اقدام برضد امنيت داخلى مملكت دستگير و در زندان شهربانى بازداشت بوده و در تاريخ 26 / 4 / 42 پس از رفع مظنونيت آزاد و از آن تاريخ تاكنون در سخنرانيهاى مذهبى مطلب خلافى اظهار ننموده است.
با توجه به سابقه فوق‏الذكر نسبت به عضويت نامبرده از بخش 316 استعلام نظر گرديد پاسخ رسيده حاكيست كه عضويت مرتضى مطهرى در مؤسسه مذكور بلامانع است. منا اساسنامه موسسه مورد بحث نيز بررسى بطورى كه از مفاد آن استنباط ميگردد هدف آن ايجاد مسجد. رواق سخنرانى‏هاى مفيد مذهبى و مساعدت بساير مؤسسات مذهبى. طبع نشريات مذهبى با توجه به قوانين كشور و برابر تبصره ماده 2 اين موسسه بهيچ وجه در امور سياسى مداخله نخواهد كرد.
نظريه: با عرض مراتب فوق و با توجه باينكه از دو نفر اعضاء آن سابقه مضره سياسى بدست نيامده و عضويت مرتضى مطهرى نيز از نظر بخش 316 بلامانع اعلام گرديده و مواد اساسنامه آن مغايرتى با مقررات جاريه كشور ندارد در صورت تصويب با تاسيس و تشكيل موسسه تعليماتى و تحقيقات علمى و مذهبى موافقت و نامه پيوست را كه براى شهربانى كل و ساواك تهران تهيه گرديده امضاء و امر به صدور آن فرمايند.