سند نامه ::
 
مملكت ما در دست بيگانگان است

شماره : 20ـ3ـ28876 تاریخ: 1 / 6 / 39
در منزل على بابائى شيخ مطهرى درباره اوضاع فعلى كشور سخنرانى نموده و اظهار داشت مطابق قوانين اسلام و دستور حضرت رسول مقررات كشور بايد بطور واضح انجام و وضع فرهنگ تغيير كند وكلا و وزرائى كه فعلاً در رأس كار هستند از كار بركنار و دولت با مردم در تمام امور مشورت نمايد و مصالح ملت را در نظر بگيرد و طبق گفتار صريح حضرت رسول اكرم بيگانه بايد از كشور اسلام اخراج گردد ولى بطوريكه امروز مشاهده مى‏كنيم چرخ اصلى مملكت ما در دست بيگانگان است و كسانى كه امروز بر ايران حكم‏فرمائى مى‏كنند طبق دستور خارجى‏ها عمل مى‏نمايند (تف به ملتى كه به بيگانگان احترام بگذارد) قوانين كشور ما و كليه كشورهاى اسلامى بايستى از روى قرآن مجيد باشد و شخص شاه و دولت و وزراء و وكلا بايد از دستورات قرآن تبعيت كنند تا فقر و بدبختى در كشورهاى اسلامى ريشه كن شود در حالى كه همه امروز كاسه چكنم در دست دارند و عجب است كه باز هم در يك كشور 2500 ساله مى‏گويند چكنم راست هم مى‏گويند زيرا زمانى كه عده اى بيگانه پرست و خودسر با فكر و عقيده خائنانه شخصى خود بر ملتى حكم‏فرمائى نمايند وضع بهتر از اين نخواهد شد و قصدشان برآنست (كه خودمان خوش باشيم و ديگران بميرند) دولتى كه با زور و استبداد و قلدرى حكومت كند (فواره سرنگون خواهد شد)
به فرموده بايگانى شود. پناهى 12 / 6 / 39