سند نامه ::
 
مسافرت به شيراز
موضوع : مسافرت مرتضى مطهرى به شيراز به منظور سخنرانى

از : 17 / ه 1 تاریخ 26 / 2 / 55
به : 312 شماره : 10366 / ه 1

قرار است آقاى مرتضى مطهرى روز يكشنبه 26 و 27 ارديبهشت براى سخنرانى مذهبى در دانشگاه پهلوى به شيراز مسافرت نمايد و به كليه معلمان و فرهنگيان و دانشگاهيان. دانشجويان اطلاع داده شده كه در اين جلسات سخنرانى وى شركت نمايند.

نظريه شنبه : به قرار اطلاع اين جلسات در سالن دانشكده ادبيات در ساعت 2000 روز 26 و 27 ارديبهشت برگزار مى‏گردد.
نظريه يكشنبه : در صورت تشكيل جلسات مراقبت‏هاى لازم معمول و نتيجه گزارش خواهد شد. پيمان
نظريه چهارشنبه : با انجام سخنرانى مشاراليه از طريق 323 موافقت گرديده معهذا مراقبت‏هاى لازم انجام خواهد پذيرفت. خورشيد نظريه 7 / ه : نظرى ندارد.
در پرونده 48539 بايگانى شود.