سند نامه ::
 
مدارک شناسایی

موضوع: شيخ مرتضى مطهرى
شماره: 923 / 120 الف / 2 تاریخ 26 / 7 / 43
فرستنده: ساواك شمال شرق
گيرنده: رياست ساواك تهران
بدينوسيله دو نسخه رونوشت طرح بيوگرافى نامبرده فوق بانضمام دو قطعه عكس وى بپيوست تقديم ميگردد.
رئيس ساواك شمالشرق تهران ـ سعيدى
بدينوسيله يك نسخه بيوگرافى ملصق به عكس نامبرده بالا به پيوست ايفاد مى‏گردد.
رئيس ساواك استان مركز ـ مولوى
امور اجتماعى 28 / 7 / 43
مديريت كل اداره سوم
43840 / 21 م ـ 21 / 12 / 43