سند نامه ::
 
گردهمایی
موضوع: حضور مرتضى مطهرى و چند نفر ديگر در منزل تحريريان

از : 20 ه12 تاریخ 19 / 10 / 55
به : 312 شماره : 25014 / ه12

مورخه 10 / 10 / 35 مصادف با روز تاسوعا عده‏اى از بازرگانان از جمله سيد ابوالفضل موسوى زنجانى، مرتضى مطهرى، صادق (شغل خياط) سيد على آقا خامنه‏اى، دكتر على شريعتى و دكتر مفتح به منظور صرف ناهار به منزل عباس تحريريان دعوت شده بودند. بعد از صرف نهار و قرائت قرآن وسيله آقاى صبحدل، دكتر شريعتى اشعارى پرشور درباره امام حسين و روز عاشورا خواند و سپس صادق پيشنهاد نموده يكى از آقايان صحبت كند و سيد على خامنه اى درباره نهضت پيامبران و مبارزه دو جمعيت (مستكبر و مستضعف) صحبت و بعد مرتضى مطهرى در مورد كلمه توده و قيام از نظر قرآن و اينكه كلمه‏اى كه بيشتر در قرآن آمده قيام است مطالبى عنوان و در همين مورد شواهدى ذكر نمود. اين بحث در ساعت 00:16 خاتمه پذيرفت و سپس مرتضى مطهرى، دكتر مفتح و موسوى زنجانى محل مذكور را ترك كردند.
نظريه شنبه : پس از خروج مرتضى مطهرى و دكتر مفتح و موسوى زنجانى از منزل عباس تحريريان، دكتر شريعتى صحبت و سپس نماز مغرب و عشا بوسيله سيد على خامنه‏اى خوانده شد و در خاتمه سوره صف را مشاراليه تفسير كرد. ضمنا صادق پدر ناصر صادق معدوم، عضو گروه به اصطلاح مجاهدين خلق مى‏باشد.
نظريه يكشنبه : با توجه به سوابق افراد فوق‏الذكر سخنرانى آنان مورد توجه طبقه روشنفكر و دانشجو بوده و بنظر مى‏رسد با شركت در اين مجالس بهره برداريهاى لازم را نيز خواهند نمود.
لذا مراقبت از اينگونه جلسات ضرورى مى‏باشد. جنت
نظريه سه‏شنبه : نظريه يكشنبه مورد تائيد است. دهر
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه تائيد
مى‏گردد. آرزو
آقاى كارآموز :
ـ بهره‏بردارى گردد.
ـ اجتماع اين افراد در يك محفل قابل بررسى و توجه است بعيد نيست فعاليت جديدى را شروع نمايند.
ـ منبع توجيه شود كه سعى نمايد كاملاً مورد اعتماد افراد قرار گيرد و در جريان فعاليتهاى آنها قرار گيرد.
ـ سابقه همكارى منبع چيست، در توجيه و مطالبى آن دقت گردد.