سند نامه ::
 
کنترل، تعقیب و مراقبت
درباره: مرتضى مطهرى عطف : 10271 / 20 ه12 ـ پيرو 9 / 5 / 50
شماره : 4349 / 312 تاریخ 19 / 5 / 50
از : اداره كل سوم (312)
به : رياست ساواك تهران (ه12)
با اعلام اينكه قرار است از ناحيه عناصر مخالف در خلال برگزارى جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى يك سلسله فعاليتهاى مضره از جمله خرابكارى. پخش اعلاميه و نظاير آن صورت گيرد و از طرفى از مجموع گزارش واصله و بررسيهاى معموله اين نتيجه حاصل شده كه اكثر افرادى كه در گذشته به علت انجام فعاليتهاى مضره دستگير و سپس آزاد گرديده‏اند با استفاده از تجارب و آمادگى روحى در اين زمينه نقش اساسى را دارند عليهذا با در نظر گرفتن سوابق نامبرده بالا و احتمال شركت وى در اينگونه فعاليتها خواهشمند است دستور فرمائيد با استفاده از تمام امكانات در صورت لزوم (كنترل مكاتبات و تلفن ـ تيم تعقيب و مراقبت) نسبت به شناسائى مجدد و تعيين محل سكونت و كار وى و تهيه يك قطعه آخرين عكس نامبرده و همچنين روشن نمودن نحوه فعاليتهاى كنونى و شناسائى دوستان و همفكران او اقدام و به محض مشاهده عمل مشكوكى و يا تردد بهر منطقه از كشور مراتب را سريعا اعلام نمايند.
از طرف مدير كل اداره سوم. مقدم
پس از تكثير عكس نامبرده بالا پاسخ ستاد داده مى‏شود
26 / 5 / 50