سند نامه ::
 
قرار التزام
پيرو : 448 / ب 1 15 / 3 / 42
لشگر 1 گارد تاریخ 26 / 4 / 42
بازپرسى شماره 1976
رياست زندان شهربانى كل كشور چون قرار بازداشت موقت غيرنظامى شيخ مرتضى فرزند حسين شهرت مطهرى بقرار التزام تبديل گرديده است دستور فرمائيد در صورتيكه مشاراليه بعلت ديگرى بازداشت نمى‏باشد از زندان مرخص نتيجه را باين بازپرسى اعلام دارند.
بازپرس 1 لشگر ـ سرهنگ مشفق
گيرندگان :
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت
كشور عطف بشماره 16472 / 313 ـ 26 / 4 / 42 بپرونده مربوطه ضميمه و بايگانى شود.