سند نامه ::
 
ضرورت قیام

موضوع : مرتضى مطهرى
به: 315 تاریخ 15 / 12 / 50
از: .. ه 13 شماره : 42684 / 20 ه 13
نامبرده بالا از ساعت 1800 تا 2000 روز عاشورا در تالار فردوسى دانشكده ادبيات دانشگاه تهران درباره قيام امام حسين و رويداد عاشورا سخنرانى و بيش از ظرفيت تالار مزبور مستمع داشت ناطق ضمن تجزيه و تحليل اعمال امام حسين و مطابقت آن با موازين دينى فلسفه مهاجرت و كوچ به كربلا را تشريح و به نقل قول از رسول خدا اظهار مى‏داشت كسانى كه در هر زمان مشاهده نمايند اوضاع زمانه و حكومت وقت بر او تحميل مى‏شود و او ياراى نفس كشيدن را ندارد بايد قيام كند و بر عليه دستگاه حكومت بپاخيزد و سپس به اوضاع و احوال آنزمان و حكومت جبار و جابرانه يزيد و دست‏نشانده‏هاى او در مدينه و مكه اشاره نمود. ناطق ضمن تكيه بر بعضى از جريانات جارى... در لفافه كلام و پوشه پوشى اضافه نمود كه در برابر ظلم و ستم نه تنها بايد ايستادگى كرد بلكه بايد قيام نمود و كسى كه خود را مسلمان مى‏نامد بايد اين... را هميشه و در هر حال كه مشاهده نمايد ارزشهاى اجتماعى و انسانى دگرگون شده است بايد بكار... والا از امت پيغمبر نخواهد بود.
نظريه شنبه : صحت خبر تأييد و دانشجويان از سخنرانى مطهرى استقبال و مجله مكتب اسلام زير نظر مطهرى اداره بشود.
نظريه يكشنبه : صحت خبر تأييد و اظهارات ناطق قابل بررسى مى‏باشد.نظريه چهارشنبه :
نظريه يكشنبه مورد تاييد است.
به 312 منعكس شود. 18 / 12
به استحضار رياست بخش 312 برسد 23 / 12 / 50
بايگانى شود.