سند نامه ::
 
ضرورت شناختن دانشمندان گذشته
موضوع: شيخ مرتضى مطهرى
از : 20 ه 3 تاریخ 2 / 2 / 49
به : 316 شماره: 14321 / 20 ه3
نامبرده بالا در تاريخ 28 / 1 / 49 در حسينيه ارشاد منبر رفته و درباره شناختن دانشمندان قرنهاى گذشته بوسيله ملت مانند شيخ عطارها1 و غيره صحبت كرد و گفت هر ملتى بايد بدانشمندان گذشته خود افتخار نمايد ما تا به بزرگان گذشته خود اعتبار قايل نشويم نميتوانيم بر خود افتخار كنيم و روى پاى خود بايستيم چه گفته‏هايشان عربى باشد و چه ايرانى.
نظريه منبع : منبع نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : رهبر عمليات نظرى ندارد.
نظريه 20 ه 3 : 20 ه3 نظرى ندارد.
بهره‏بردارى شد بايگانى شود
13 / 2 / 49

1ـ شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابورى در حدود 540 قمرى در «كدكن» از توابع نيشابور پا به عرصه وجود نهاد. او در جوانى به شغل عطارى اشتغال داشت و در عطاريى كه از پدرش به ارث رسيده بود به كار طبابت مشغول بود. «عطار» در اثر انقلاب روحى، راه كسب مقامات معنوى را در پيش گرفت و بعدها به يكى از بزرگترين شاعران عارف مبدل شد. به نحوى كه «مولوى» او را پيشواى خود دانسته است. از مشهورترين آثار عطار مى‏توان به تذكره‏الاولياء، مصيبت نامه، الهى نامه، منطق الطير، مختارنامه و ديوان قصايد و غزليات او اشاره كرد. وى در حدود 628 ه فوت كرد. (دايره‏المعارف مشاهير جهان، سروش قربان، ص 740)