سند نامه ::
 
صلاحیت
درباره آقاى شيخ مرتضى مطهرى
محترما به عرض مى‏رساند. در تاريخ 22 / 4 / 49 اداره كل سوم چنين اعلام داشته كه نامبرده فوق صلاحيت استادى را ندارد. چون سابقه‏اى از وى موجود نبود از رابط چگونگى استفسار. پاسخ رابط دانشگاه حاكى است كه مشاراليه از سال 1334 در دانشكده الهيات به تدريس اشتغال و از تاريخ 3 / 7 / 1334 بطور معلم قراردادى و از سال 1347 به عنوان دانشيار بكار اشتغال داشته مراتب عينا به اداره كل سوم
316 منعكس پاسخ واصله دائر است بر اينكه (تدريس نامبرده در دانشكده الهيات و ساير دانشكده‏ها از نظر سياسى به مصلحت نمى‏باشد) با توجه به مراتب معروضه و اينكه شخص مورد بحث بيش از 15 سال سابقه كار داشته كه به همان علت دانشگاه هم استعلامى درباره وى بعمل نيآورده (قبل از تصويب اقدام در زمينه بررسى صلاحيت پرسنل مؤسسات دولتى و حساس ملى) در صورت تصويب از طريق رابط دانشگاه خواسته شده تا فرم تعيين صلاحيت براى او تهيه و ارائه نمايند تا در زمينه نظريه اقدام شده و در غير اين صورت صدور هرگونه اقدامى موكول به نظريه صادره است.
21 شهريور 49
بعرض رياست اداره برسد. در صورت تصويب رابط احضار و طى يادداشت بايشان اعلام شد؟
وقتى كه اداره كل سوم مى‏خواهد اينقدر شديد نظر مخالف مى‏دهد چرا؟ 24 / 6 / 49