سند نامه ::
 
شفاعت
موضوع: اظهارات مطهرى در مسجد هدايت
تاریخ 12 / 11 / 42
ساعت 30:13 روز 10 / 11 / 42 عده‏اى در حدود 200 نفر در مسجد هدايت واقع در خيابان اسلامبول پاى منبر آقاى مطهرى حضور داشته‏اند. ابتدا نامبرده ضمن قرائت آيه اى چند از قرآن مجيد درباره وحى خداوند بحضرت محمد و هدايت مسلمانان توسط آن حضرت به تفصيل بياناتى ايراد نمود سپس ضمن اشاره بانواع شفاعت اظهار داشت. بطور مثال اينجا شاه يك دستور ميدهد هركس دستور او را عمل نمايد مورد لطف قرار ميگيرد ولى اگر اجرا ننمايد مورد خشم او واقع ميشود.
در اينجا شخصى كه مورد خشم هست به نخست‏وزير رشوه ميدهد كه نزد شاه از او شفاعت نمايد اين نوع شفاعت نيز در قرآن حرام است. در خاتمه ضمن سخنان خود افزود اكنون شفاعتها بدست ما انجام نميگيرد چون ما شلوار بپا داريم و اين شفاعتها فعلا بدست زنان كه شلوار بپا ندارند صورت ميگيرد. پس از بحث فوق اضافه نمود خدا شّر دشمنان اسلام را از ما كم كند. مشاراليه در ساعت 00:15 بسخنان خود خاتمه داد.
نظريه : بنامبرده تذكر داده شد كه از اين پس بر روى منبر خارج از مسائل دينى سخنى نگويد.
گيرندگان: تيمسار قائم‏مقام، تيمسار معاونت. اداره كل سوم
تعداد نسخه 2
فيش بنام مرتضى مطهرى بررسى و ارائه شود
بخش 321
صابرى 14 / 11
در پرونده شيخ مرتضى مطهرى بايگانى شود
12 / 12