سند نامه ::
 
سمينار دبيران علوم دينى
موضوع : سمينار دبيران علوم دينى سراسر كشور در باشگاه فرهنگ مشهد پيرو : 11484 / 9 ه ـ 25 / 5 / 49
از : 9 / ه تاریخ 4 / 6 / 49
به : 316 شماره : 11591 / 9 ه
سمينار دبيران علوم سراسر كشور در محل باشگاه فرهنگيان مشهد افتتاح گرديد. روز 11 / 5 / 49 ذكاوتى پيام وزير آموزش و پرورش را براى حاضرين در جلسه قرائت مى‏نمايد سپس محمدعلى تولائى رئيس انجمن دبيران علوم دينى مشهد ضمن خيرمقدم مطالبى درباره وظائف دبيران بيان مى‏نمايد در جلسه روز 12 / 5 / 49 ابتدا پيام استاد جلال همائى طى مقاله‏اى كه از تهران فرستاده بود تحت عنوان (لزوم دين‏دارى و توجه به تعليمات مدارس) بوسيله شيخ عباس مصباح زاده قرائت مى‏شود. در آخر مقاله مزبور خانم فرخ‏رو پارساى وزير آموزش و پرورش وارد جلسه گرديده و در سمينار شركت نمود پس از ختم مقاله مزبور وزير آموزش و پرورش مطالبى درباره وظيفه دبيران علوم دينى بيان مى‏نمايد در ساعت 1015 مرتضى مطهرى استاد دانشكده الهيات تهران شروع به سخنرانى نموده به سئوالات حضار پاسخ لازم مى‏دهد. سپس مطالبى را عنوان نموده خطاب به دبيران علوم دينى اظهار مى‏نمايد (شما از همه جا تحقير مى‏شويد دولت با شما سر بى‏مهرى و بى‏توجهى دارد و روحانيت شما را از خود ميراند).
مصباح زاده نايب رئيس انجمن دبيران علوم دينى تهران در ساعت1630 روز 12 / 5 / در محل دبيرستان فرح پهلوى در حضور ناصر كهره على معارى. محمد فاضل‏نيا اظهار مى‏نمايد. (چون در روز اول سمينار دبيران علوم دينى تاج گلى نثار پيكره رضاشاه كبير مى‏نمايند مطهرى نسبت باين عمل دبيران سخت اعتراض داشته و مى‏گفت چرا دبيران علوم دينى پاى پيكره رضاشاه رفته‏اند و گل نثار كرده‏اند آيا دبيران هم بايد بت‏پرست باشند؟
ملاحظات : نظريه شنبه : جمله (دولت با شما سر بى‏مهرى دارد) كه وسيله مطهرى خطاب به
دبيران علوم دينى بيان گرديد روى دبيران سوء اثر گذاشت و در روحيه آنان سخت مؤثر واقع گرديد و ذكر اين مطلب وسيله مطهرى بسيار نامناسب بود.
نظريه يكشنبه : تمام جلسات سمينار مزبور وسيله منبع بخش 316 كنترل و آنچه قابل اهميت و ذكر بوده طى گزارش خبرى به عرض رسيده است. رسائى
آقاى اوانى
ارائه شود. 10 / 6