سند نامه ::
 
سلطه سلاطین بر تاریخ نویسان
موضوع : دكتر مطهرى استاد دانشكده ادبيات و معارف اسلامى
شماره:24 / 84 / 02 / 501 / 424 تاریخ 12 / 9 / 53
از : اداره دوم ا ـ ض ـ 32 د
به : تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
برابر خبر واصله.
نامبرده بالا به دعوت دانشگاه پهلوى در روزهاى 20 و 21 / 8 / 53 براى دانشجويان سخنرانى نموده و سخنرانى وى درباره فلسفه و تاريخ در قرآن بوده است، مشاراليه در ضمن سخنرانى خود خطاب به دانشجويان اظهار مى‏دارد.
ما نبايد تاريخ را به عنوان يك علم بدانيم بلكه بايد از وقايع گذشته و دلايلى كه اين وقايع را بوجود آورده استفاده و در زندگى آينده بكار بريم، تاريخ نمى‏تواند مرجع خوبى باشد چون براثر سلطه و تحكمى كه سلاطين بر تاريخ‏نويسان دارند تاريخ را آن طور كه سلاطين مى‏خواهند تدوين مى‏كنند و عارى از حقيقت است، اجتماع نبايد منتظر باشد تا يك نفر بيايد و آن را تصحيح كند و به راه راست ببرد بلكه اين خود جامعه است كه بايد بلند شود و راه خودش را پيدا كند) كه با گفتن جمله آخرى دانشجويان بشدت براى نامبرده ابراز احساسات نمودند.
ارزيابى خبر : قابل تحقيق است.
در پرونده كلاسه 48539 بايگانى شود. 20 / 2 / 54