سند نامه ::
 
سفر به خلخال
موضوع : مسافرت آقاى مطهرى استاد دانشگاه تهران به خلخال جهت ديدار آقاى شيخ على‏اصغر مرواريد.
از : 3ه1 تاریخ 27 / 7 / 53
به : 323 شماره : 2409 / 3ه الف
ساعت 00:9 مورخ 26 / 7 / 53 يك نفر آخوند بنام آقاى مطهرى در منزل آقاى شيخ على‏اصغر مرواريد حضور داشت آقاى مرواريد ضمن تعريف و تمجيد از آقاى مطهرى اظهار مى‏داشت كه ايشان استاد دانشگاه تهران مى‏باشند دو نفر مرد در حدود 55 ساله كه عباى سياه بتن داشتند و دو نفر جوان 20 الى 25 ساله نيز در منزل مرواريد مشاهده گرديدند.آقاى مطهرى با يك دستگاه بنز يشمى رنگ به شماره 37553 تهران ـ ب به خلخال آمده است.
نظريه شنبه : در ساعت 30:10 روز فوق در خيابان هرواباد خلخال مقابل كافه شكور آقاى سيد ابوالفضل سديدى با آقاى مطهرى و همراهانش دست داده و بطور كاملاً گرم و صميمانه روبوسى كردند و سپس مشغول قدم زدن در شهر گرديدند و يقينا آقاى سيد ابوالفضل سديدى افراد مورد بحث را كاملا مى‏شناسد.
نظريه دوشنبه : به احتمال قوى مفاد خبر فوق و نظريه شنبه صحت داشته و در صورت روشن شدن هويت سايرين مراتب به عرض مى‏رسد. جاويد
نظريه 3 ه الف : نظريه دوشنبه تائيد مى‏گردد.