سند نامه ::
 
سخنرانى مطهرى در كوى دانشگاه
از: 20 ه 7 تاریخ 13 / 9 / 48
به: 322 شماره: 52847 / 20 ه7

ساعت 30:19 روز 10 / 9 / 48 در سالن امتحانات كوى دانشگاه آقاى مرتضى مطهرى استاد دانشگاه تحت عنوان انسانيت در مكتب على صحبت و در مورد آزاد ساختن خود از قيد و بند نفس صحبت كرده و مى‏گفت استعمارگران غربى ميكوشند تا ما را در قيد و بند اسارت نفس خود نگهداشته و حس آزاديخواهى و آزادى طلبى را از ما سلب كنند و پس از گفتن مطالب ديگرى دانشجويان را به پاكى و دين دارى دعوت نمود ضمنا در اين جلسه حدود دويست و پنجاه نفر از دانشجويان شركت داشتند و در ساعت 30:20 سخنرانى خاتمه يافت.
نظريه رهبر عمليات : سخنرانى نامبرده در كوى دانشگاه مورد تاييد مى‏باشد.