سند نامه ::
 
سخنرانى در مسجد حضرت ابوالفضل
از : 20 ه 12 تاریخ 11 / 3 / 53
به : 312 شماره : 22463 / 20 ه 12


از ساعت 1900 روز 14 / 10 / 53 مرتضى مطهرى در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در خيابان تاج به منبر رفت و درباره امامت و اينكه چگونه بايد امام را شناخت صحبت كرد و گفت كه حضرت على در زمان خلافت خود به والى آذربايجان نوشت اى والى من ترا تعيين نكرده‏ام كه مردم را شكار كنى بلكه تو تعيين شده‏اى كه براى مردم خدمت كنى و رعايت وظائف دينى و عدل و عدالت را بكنى براى مردم خدمت كنى و رعايت وظائف دينى و عدل و عدالت را بكنى و سپس به اين موضوع اشاره نمود كه حال استاندارى كه براى شهرستانى تعيين مى‏شود خود را سرور و ارباب ديگران بشمار مى‏آورد در صورتى كه او نماينده مردم است و براى رفاه حال مردم يك استان تعيين شده. سخنرانى مشاراليه در ساعت 2000 خاتمه يافت و حدود يكصد و پنجاه نفر در اين جلسه شركت كرده بودند.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : به صحت گزارش شنبه اطمينان حاصل است و به او آموزش داده شد كه در جلسات متشكله مسجد مزبور شركت و نتيجه را گزارش نمايد. پيمان
نظريه سه‏شنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است. برليان
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه تاييد مى‏گردد.
رهبر عمليات 21 / 10 / 53 رئيس دايره ـ پورنيك
رئيس بخش 12 ـ ميرمصداق 21 / 10 / 53 ارسال شود 22 / 10
در كلاسه پرونده 9218 بايگانى شود ... 22 / 10 / 53