سند نامه ::
 
سخنرانى در مسجد جاويد
موضوع : سخنرانى مطهرى در مسجد جاويد
از : 20 ه 14 تاریخ 15 / 8 / 52
به : 322 شماره : 34006 / 20 ه 14
اخيرا مطهرى در مسجد جاويد پيرامون مجاهد در اسلام بيان نموده بود كه تعدادى از دانشجويان پلى‏تكنيك به اسامى خيراللهى، قوامپور بيابانى، زهتابچى، صفرى، سنجابى و اكبرنژاد شركت داشتند ضمنا پدران مهدى رضائى، ناصر صادق و على ميهن دوست نيز در جلسه حضور داشتند كه پس از خاتمه سخنرانى اكبرنژاد از مطهرى سئوال كه وضع مجاهد در كشورهاى اسلامى كه طرفدار جامعه سرمايه‏دار هستند چگونه مى‏باشد كه مردم همهمه كردند و مطهرى پاسخى نداده است.
نظريه سه‏شنبه : از بين دانشجويان قوامپور، خيراللهى، بيابانى و اكبرنژاد از جمله دانشجويان ناراحت دانشكده پلى‏تكنيك مى‏باشند كه در مورد مراقبت از آنان در محيط دانشكده منابع توجيه كامل شده‏اند. امتياز
نظريه چهارشنبه : نظريه سه‏شنبه صحيح مى‏باشد.
1ـ رونوشت برابر اصل است و اصل در پرونده دانشكده پلى‏تكنيك به كلاسه 221311 مى‏باشد. 2ـ جهت استحضار رياست بخش 312 ارسال مى‏گردد.
آقاى باقرى : متن كامل سخنرانى وى خواسته شود و مورد بررسى قرار گيرد. از نامبرده موافقت شود. 27 / 8 / 52