سند نامه ::
 
سخنرانی در مسجد الجواد
موضوع: جلسه روضه خوانى متشكله در مسجد الجواد
از : 20ه3 تاریخ 14 / 12 / 49
به : 316 شماره : 14012 / 20ه3
جلسه مذكور بعدازظهر روز 14 / 12 / 49 در مسجد الجواد تشكيل شد ابتدا مرتضى مطهرى منبر رفت و پس از بيان مقدمه گفت همانطور كه در شبهاى گذشته راجع به منافق و خطرات آن بحث شد منافقان دو حالت دارند يكى اينكه وقتى با بيدينان مى‏نشينند مى‏گويند ما به مسلمانان ايمان نداريم و آنها احمق هستند و هنگاميكه با مسلمانان روبرو مى‏شوند چنان خود را متدين جلوه مى‏دهند كه آدم مبهوت مى‏ماند. خطر اينگونه افراد خيلى زياد است چون ظاهرا مسلمان كامل ولى باطنا بى‏دين هستند و بر عليه دين كار مى‏كنند آنگاه جريان جاسوسى يك شخصى را كه بر عليه اقدامات هانى1 كرده و رازش را نزد عبيداله زياد فاش ساخته بود بيان نمود و در پايان اظهار داشت شبى حضرت محمد(ص) خوابى ديد (البته در قرآن هم بآن خواب اشاره شده است) و فرمود در خواب ديدم عده‏اى در بالاى منبر من مى‏روند بنام دين سخن مى‏گويند ولى همه آنها به شكل ميمون هستند و مردم با ديدن آنها عقب مى‏روند يعنى خدا را انكار نمى‏كنند ولى از منبر كناره مى‏گيرند.
بعد از اتمام سخنرانى مطهرى يك نفر مداح شروع به خواندن اشعار نمود كه چند بيت آن بشرح زير است:

پاى بگذار جاى پاى حسين
گرچه دارى بسر هواى حسين
كرد نهضت به كربلا كه مگر
ملت خفته را كند بيدار
نكنى اقتدا اگر به حسين
گريه هرگز ترا نبخشد سود

سپس در ساعت 45:20 آقاى دكتر شريعتى كه وسط سرش مو ندارد و در طرف راست لب بالايش يك خال ريز دارد و جوان مى‏باشد آغاز سخن نمود و ضمن صحبتهاى متفرقه گفت اگر حسين براى گريه كردن مرده است آنهائى هم كه حسين را كشتند گريه مى‏كردند و با ذكر مثالى بيان داشت ما را منحرف ساخته‏اند و آنچه درباره حقيقت اسلام است نمى‏دانيم ليكن جبر تاريخ يك روز انقلاب بوجود خواهد آورد و در ساعت 30:22 به گفتار خود پايان داد. افراد حاضر در مسجد اغلب از طبقه جوان بودند و با دقت خاصى به گفتار سخنرانان گوش مى‏كردند.
نظريه شنبه : تصور مى‏رود منظور مطهرى از بيان جمله مربوط بخواب پيغمبر انتقاد از افرادى باشد كه با لباس شخصى منبر مى‏روند.
نظريه يكشنبه : يكشنبه نظرى ندارد. ضمنا فوق‏الذكر مربوط به انجمن اسلامى مهندسين است. آمال
نظريه چهارشنبه : نظرى ندارد.

1ـ منظور هانى ابن عروه است.