سند نامه ::
 
سخنرانی در تالار شمس دانشكده ادبيات و علوم
موضوع : سخنرانى مطهرى عطف شماره 17862 / ه2 ـ 23 / 8 / 53
از: 7 / ه تاریخ 23 / 8 / 53
به: 323 شماره : 17866 / ه2
روزهاى 20 و 21 / 8 / 53 از ساعت 00:7 بعد از ظهر آقاى دكتر مرتضى مطهرى در تالار شمس دانشكده ادبيات و علوم درباره فلسفه و تاريخ قرآن سخنرانى داشته عده شركت كننده در جلسه حدود سه برابر ظرفيت سالن بوده و علاوه بر دانشجويان عده‏اى غير دانشجو نيز شركت نموده بودند در سخنرانى آقاى مطهرى كنايه سياسى وجود نداشت و در هر دو شب دانشجوئى بنام بلادى قبل از شروع سخنرانى آياتى از قرآن را خواند و تفسير نمود و در شب دوم آقاى فرتوك‏زاده دانشجوى پزشكى ضمن تشكر از آقاى مطهرى اظهار داشت ما چند مرتبه به آقاى دكتر فرهنگ مهر مراجعه كرديم تا ترتيب تشكيل اين سخنرانى داده شد و اين نياز ما است كه اساتيد و محققين در اين مركز دانشگاهى گردآيند و سخنرانى كنند نامبرده افزود اين نياز ما تبديل به عطش شده و دليلش هم وجود اين همه شركت‏كننده است ما متن اين سخنرانى را به صورت پلى‏كپى درآورده و در اختيار شركت كنندگان قرار خواهيم داد.
نظريه يكشنبه : 1ـ خبر صحت دارد. 2ـ سوابق و مشخصات فرتوك‏زاده و بلادى در 323 مضبوط و اعمال و رفتارشان تحت مراقبت قرار دارد.
نظر جمعه : در ماموريت است.
نظريه 7 / ه : نظر يكشنبه مورد تائيد است.