سند نامه ::
 
ستايش مخصوص خداست
شيخ مرتضى مطهرى
شماره : 16180 / 20 ه3 تاریخ 1 / 8 / 48
[از:] ساواك تهران 20 ه3
[به:] رياست ساواك شميرانات
طبق اطلاع نامبرده فوق در تاريخ 17 / 7 / 48 در مجلس جشنى كه بمناسبت روز بعثت حضرت محمد(ص) در حسينيه ارشاد برگزار شده است، بمنبر رفته و پيرامون نهضت آزادى بخش اسلام آغاز سخن نموده و گفته است، با زنده باد و مرده باد نميتوان آزاد شد، آزادى معنوى بايد با آزادى اجتماعى همراه باشد در اسلام هيچكس بر ديگرى ارجحيت ندارد و قرآن اين حق را بمردم داده كه اگر كسى در مقام قدرت به ضعفا ستم نمود و قوانين اسلام را در نظر نگرفت قدرتش را از وى سلب و حق خودشان را از او بگيرند. با توجه باينكه اسلام بين مردم هيچ تفاوتى قائل نيست نمى‏دانم چرا مردم وقتى در موقعيتى قرار ميگيرند از يك مقامى كه در راس قرار دارد با نام و القاب ستايش كننده او را صدا مى‏كنند در صورتى كه ستايش مخصوص خداست عليهذا دستور فرمائيد تعيين و اعلام دارند اظهار چنين مطالبى از طرف مرتضى مطهرى مورد تائيد است يا خير؟ در صورت صحت علت عدم انعكاس موضوع بوسيله آن ساواك چه بوده است؟
رئيس ساواك تهران . نواب
تهيه كننده ـ صبورى 30 / 7 / 48
رئيس بخش 3 ـ تهامى 30 / 7 / 48
رئيس امنيت داخلى ـ فرنژاد