سند نامه ::
 
ضرورت اتحاد

شماره : 2 ـ م ـ 2844 تاریخ 29 / 5 / 39
در منزل على بابائى ـ آقاى مطهرى منبر رفته و اظهار داشت قوم اسرائيل كه زمان موسى زندگى مى‏كردند و حضرت موسى نيز كه بر عده اى حكم‏فرمائى داشت از فرعون شكست نخورد و فقط از سامرى‏ها شكست خوردند و شما هم اى مردم حواستان جمع باشد كه از سامرى‏هاى اين دوره شكست نخوريد چيزى كه انسان را شكست مى‏دهد نفاق است و شما ملت رشيد ايران بايد اتحاد و اتفاق داشته باشيد و يگانه راهى كه ما را به سعادت مى‏رساند همين اتحاد است.