سند نامه ::
 
دعوت به شهرستانها
درباره : شيخ مرتضى مطهرى فرزند شيخ حسين بازگشت به شماره : 10305 / 20 ه 12 ـ22 / 1 / 51
شماره:1631 / 312 تاریخ 25 / 2 / 51
از : اداره كل سوم (312)
به: رياست ساواك تهران (20 ه 12)
نامبرده بالا بعضا از طرف هيئت‏هاى مذهبى جهت وضع و تبليغ به شهرستانها دعوت مى‏شود كه در اين مجالس مبادرت به ايراد اظهارات خلاف مصالح عمومى مى‏نمايد عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد به مسئولين مربوطه و رهبران عمليات توجه داده شود ضمن توجيه منابع ترتيبى اتخاذ نمايند كه در جريان فعاليتهاى مشاراليه بوده و قبل از مسافرت وى به شهرستانها چگونگى گزارش نمايند ضمنا با توجه به موقعيت اعمال و رفتارش تحت مراقبت قرار گيرد. از طرف مديركل اداره سوم. مقدم 24 / 2
فعلاً بايگانى شود.