سند نامه ::
 
دعوت از آقای مطهری
از : آبادان تاریخ 7 / 8 / 45
شماره: 13455
دانشجويان دانشكده نفت آبادان تصميم دارند بمناسبت عيد مبعث از آقاى مرتضى مطهرى دانشيار دانشكده الهيات تهران دعوت كرده در دانشكده مزبور سخنرانى نمايد مقرر فرمائيد چنانچه اين شخص صلاحيت دارد و در اين مورد اوامرى ميباشد ابلاغ فرمايند تا به دانشكده نفت جواب داده شود.
خاورى
بنا به اظهار تلگرافچى آبادان كلمه (مبعث صحيح است)
با توجه بسوابق موجود در پرونده 12 ـ م ـ ط عينا باستحضار بخش
312 مى‏رسد. 8 / 8 / 45