سند نامه ::
 
درخواست برای کمک به آوارگان فلسطینی
درباره: شيخ مرتضى مطهرى شغل واعظ
از : 316 تاریخ 3 / 9 / 49
محترما معروض مى‏دارد. بطوريكه خاطر عالى مستحضر است چندى قبل سه نفر از روحانيون افراطى تهران و قم به اسامى شيخ مرتضى مطهرى، سيدابوالفضل موسوى زنجانى و محمدحسين علامه طباطبائى با انتشار اعلاميه‏هايى از مردم درخواست كردند به منظور كمك به آوارگان فلسطين كمكهاى نقدى خود را به حسابهائى كه از طرف آنان در بانكهاى ملى ايران، صادرات و بازرگانان باز شده واريز نمايند.
در اجراى اوامر صادره چندين بار با شيخ مطهرى تماس حاصل و به وى توصيه شد با توجه به اينكه وجوه مذكور كه از طريق سفارتخانه‏هاى عربى فرستاده مى‏شود به مصرف حقيقى نمى‏رسد اصلح است در ايران صرف كارهاى خير از قبيل تأسيس مدرسه، مسجد و مؤسسات خيريه برسد يا در اختيار جمعيت شير و خورشيد سرخ قرار گيرد تا از اين طريق در امور عام‏المنفعه خرج شود. نامبرده اظهار داشته وظيفه شرعى آنان حكم مى‏كند وجوهى كه از طرف مردم به عنوان امانت در حسابهاى آنان واريز شده به فلسطين فرستاده شود و چنانچه در جائى غير از محل مورد نظر مردم صرف شود متهم به خيانت در امانت خواهند شد لذا از اجراى خواسته ساواك معذور است. چون مشاراليه در دفعات قبل با جسارت تمام از انجام دستور سرپيچى مى‏كرد لذا در آخرين بار شديدا بوى اخطار شد چنانچه اين وجوه به خارج از كشور فرستاده شود به اتهام خيانت به مملكت تحت پيگرد قرار خواهد گرفت لذا قول داد از ارسال پول مذكور به عنوان آوارگان فلسطين خوددارى نمايد.
با عرض اينكه مراتب به ساواك تهران اعلام گرديد و خواسته شد با تمام امكانات از مطهرى و ابوالفضل موسوى مراقبت نمايند كه چنانچه قصد ارسال وجوه موصوف را به فلسطين دارند قبل از اجراى تصميم خود مراتب را اعلام نمايند تا تصميم مقتضى اتخاذ شود.
مراتب جهت استحضار معروض گرديد.
برابر نظريه اقدام شود. 20 / 10
رونوشت به پرونده‏هاى ابوالفضل زنجانى و محمدحسين علامه طباطبايى ضميمه شد. در پرونده مرتضى مطهرى بايگانى شود.
5 / 11 / 49