سند نامه ::
 
در باب استفاده صحیح از ثروت
موضوع: سخنرانى شيخ مرتضى مطهرى در حسينيه ارشاد
از : 20 ه 3 تاریخ 14 / 3 / 49
به : 316 شماره : 15151 / 20 ه3
نامبرده بالا در ساعت 00:20 روز 8 / 3 / 49 در حسينيه ارشاد به منبر رفت و ابتدا درباره كلمه زهد و زاهد و اينكه مسيحى‏ها چگونه از اين كلمه استفاده مى‏كنند صحبت كرد سپس اشاره به اشخاص ثروتمند نمود و گفت قرآن مى‏فرمايد كسانى كه از راههاى تجارت. كشاورزى و طريق صحيح ثروت بدست مى‏آورند بايد از اين ثروت بدست آمده لذت ببرند و در اين دنيا و آخرت بهره برگيرند نه اينكه ثروت خود را در راه شرابخوارى و قماربازى و زناكردن مصرف نمايند بايد بوسيله كمك كردن به هم نوعان خود آخرت را بخريد و از لذتهاى اين دنيا هم از راه صحيح استفاده كنيد بعد مثالى درباره حضرت على گفت و نتيجه گرفت چون حضرت على رهبر و پيشوا بوده با لقمه نانى مى‏ساخت آن حضرت مى‏فرمود بايد اين خصلت در من باشد تا ديگران بدانند پيشوا و رهبرشان با آنها هم درد است و روحا با آنها هم درد هستم. سخنرانى مشاراليه در ساعت 30:21 خاتمه يافت. عده شركت كننده در حدود 200 نفر بودند.
نظريه منبع : منبع نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : رهبر عمليات نظرى ندارد.
نظريه 20 ه3 : 20 ه3 نظرى ندارد.