سند نامه ::
 
سابقه حسينيه ارشاد
درباره: موسسه حسينيه ارشاد
از: 316 تاریخ 9 / 8 / 47
محترما در اجراى اوامر صادره تيمسار مديريت كل سابقه مؤسسه دينى و علمى فوق‏الذكر را باستحضار ميرساند.
خلاصه سابقه: ساختمان مؤسسه فوق‏الذكر در خيابان قديم شميران بالاى سه راه ضرابخانه ايستگاه چاله هرز واقع گرديده. اين ساختمان با روش نوين و با مبلمانى شكيل كه مجهز به وسائل كافى سمعى و بصرى ميباشد ساخته شده و بطوريكه در جرايد كثير الانتشار كشور درج شده هزينه اين ساختمان بالغ بر هشت ميليون تومان شده است. مؤسسه خيريه موصوف بهمت و گردانندگى سه نفر بنامان:
1ـ محمد همايون مدير كارخانه پلارد كه قسمت اعظم مخارج اين حسينيه را پرداخته اين شخص چندين ساختمان مدرن جهت آسيب ديدگان زلزله قزوين و يكباب حمام و مدرسه هم در شميران با هزينه شخصى داير نموده است و فاقد سابقه مضره ميباشد.
2ـ آقاى عبدالحسين على‏آبادى دادستان ديوان عالى كشور فاقد سابقه مضره ميباشد.
3ـ آقاى ناصر ميناچى مقدم يكى از وكلاى دادگسترى است كه ياد شده هم فاقد سابقه مضره بوده و مدير و مسئوليت داخلى حسينيه ارشاد را شخصا بعهده دارد.
برنامه دينى و علمى حسينيه موصوف بر روى تابلوئى كه بصورت بسيار زيبا و مجهز به وسايل الكتريكى مى‏باشد در جلو درب اين حسينيه نصب گرديده و روزانه نيز در روزنامه‏ هاى اطلاعات و كيهان جهت اطلاع عامه درج مى‏ گردد.
در حسينيه مورد بحث وعاظى از قبيل فخرالدين حجازى دبير فرهنگ ـ محمدتقى شريعتى مزينانى دبير فرهنگ ـ شيخ مرتضى مطهرى ـ على غفورى ـ محمد تقى فلسفى ـ محمد تقى جعفرى استاد يار دانشگاه تهران به ترتيب برنامه‏ هايى از نظر علمى و دينى اجرا مى ‏نمايند
برنامه‏ هاى اين وعاظ بوسيله يك مترجم ترانزيستورى به ظرفيت 200 نفر با سه زبان خارجى ترجمه مى‏گردد.
توضيح: نصب دستگاه مترجم ترانزيستورى مذكور با كسب اجازه از ساواك صورت گرفته است مراتب استحضارا معروض مى‏ گردد.
مذاكره شود. 11 / 8