سند نامه ::
 
جشن در مسجد جامع نارمك
موضوع : سخنرانى آقاى مطهرى عطف : 6228 / 312 ـ 9 / 8 / 53
از : 20 ه 12 تاریخ 12 / 1 / 54
به : 312 شماره : 25132 / ه12
روز 11 / 1 / 54 به مناسبت تولد حضرت محمد(ص) مجلس جشنى در مسجد جامع نارمك ترتيب يافته بود ابتدا سرود دستجمعى بوسيله گروهى از جوانان خوانده شد كه تا حدى تحريك‏آميز بود سپس در ساعت 30:10 شيخ مرتضى مطهرى به منبر رفته و در دو قسمت مطالبى بيان داشت قسمت اول كاملاً جنبه مذهبى و تاريخى داشت كه درباره شخصيت الهى و فضائل اخلاقى حضرت محمد(ص) بود قسمت دوم كه ظاهرا ترجمه سخنان حضرت محمد بود بشرح زير نقل و تفسير نمود:
1ـ خوش بخت و سعادتمند ملتى است كه حق ضعيف را از قدرتمندان بگيرد.
2ـ همه مردم چون دندانه‏هاى شانه با هم برابر و مساوى هستند.
3ـ هيچكس حق ندارد به سبب داشتن قدرت و اجداد نيرومند و امثال آن خود را از ديگران ممتاز بداند.
نظريه شنبه : مجلس در ساعت 00:12 پايان يافت و طبق اعلام متصديان مسجد روز دوم خرداد 54 به مدت پنج شب از ساعت 00:20 به مناسبت وفات حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد مذكور مرتضى مطهرى سخنرانى خواهد داشت.
نظريه يكشنبه : به شنبه آموزش داده شد در جلسات بعدى شركت و نتايج حاصله را گزارش نمايد. دانشگر
نظريه سه شنبه : نظريه يكشنبه مورد تائيد است. برليان
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه تائيد مى‏شود. سپاهى