سند نامه ::
 
جشن بعثت حضرت رسول(ص)
موضوع : برنامه جشن حسينيه ارشاد
از : 20 ه 3 تاریخ 21 / 7 / 48
به : 323 شماره : 4356 / 20 / ه6
مورخه 17 / 7 / 48 بمناسبت بعثت حضرت رسول اكرم مراسم جشنى در حسينيه ارشاد واقع در جاده قديم شميران ترتيب داده شده بود كه در حدود هزار نفر از طبقات مختلف در آن جشن شركت داشتند در آغاز جشن قصيده‏هائى توسط چند نفر قرائت سپس سخنرانان بترتيب سخنانى درباره اسلام و رسالت حضرت محمد ايراد نموده و همه مسلمان را به جهاد و قيام دعوت مى‏نمودند.
در ساعت 00:20 واعظى بنام مطهرى بالاى منبر رفت و در مورد نهضت آزادى بخش اسلام سخنانى ايراد كرد كه ماحصل گفتار نامبرده اين بود كه با زنده باد و مرده باد نميتوان آزاد شد آزادى معنوى با آزادى اجتماعى همراه است اسلام گفته است هيچكس در اجتماعى برتر و بالاتر از ديگرى نمى‏تواند باشد بنابراين قرآن اين حق را داده كه اگر كسى در مقام قدرت قرار گرفت و بر ضعيف ستم نمود و قوانين اسلام را در نظر نگرفت او را از قدرت بزير بكشند و حق خود را از او بگيرند. اسلام بين مردم هيچ فرقى نگذاشته است چرا مردم در موقعيتى كه قرار مى‏گيرند از يك مقامى كه در رأس قرار دارد با نام و القاب ستايش كننده او را صدا مى‏كنند فقط خدا است كه بايستى مورد ستايش قرار بگيرد.
نظريه منبع : مفاد سخنان تمام سخنرانان دعوت مردم به جهاد و قيام بر عليه دستگاه قدرت بود. نظريه رهبر
عمليات : منبع مورد اعتماد بوده و گزارشات وى معمولاً مقرون بصحت مى‏باشد. سلامى
نظريه 20 ه 6 : نظريه رهبر عمليات مورد تائيد است. يك نسخه در پرونده حسينيه ارشاد بايگانى است. اين نسخه در پرونده مرتضى مطهرى بايگانى شود. 28 / 7 / 48 1ـ آقاى هاشمى خلاصه‏اى به... عرض برسد. 2ـ چرا بخش 3
ساواك تهران گزارش نكرده در صورتى كه به ساواك تهران توجه داده شده كه در مورد حسينيه ارشاد توجه داده شده كه در مورد حسينيه ارشاد توجه بيشتر نموده و دقت نمائيد و... به شهر آمده هيچگونه ترتيب اثرى داده نمى‏شود. .... قرائت شود. 23 / 7 بهره‏بردارى شود.