سند نامه ::
 
جشن انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه پهلوى
شماره: 8828 / ه تاریخ 6 / 9 / 46

كميته انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه پهلوى كه با شركت عده‏اى از دانشجويان تشكيل شده است بمناسبت ميلاد حضرت قائم آقاى دكتر مطهرى استاد دانشگاه تهران را بشيراز دعوت و ايشان بمناسبت فوق در شب تولد حضرت قائم در آمفى تأتر دانشكده ادبيات و علوم دانشگاه پهلوى سخنرانى مبسوطى ايراد نمودند تا آنجا كه كسب اطلاع شده گرداننده اصلى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه پهلوى آقاى حدادى مى‏باشد كه دوره فوق ليسانس خود را در رشته فيزيك در دانشگاه پهلوى مى‏گذراند نامبرده ليسانس خود را از دانشگاه تهران گرفته است اشخاص ديگرى كه فعاليتشان در انجمن فوق حتمى است آقايان دكتر احمد منصورى استاد زبانهاى جديد و محمدرضا جلالى تهرانى دانشجوى سال چهارم كشاورزى و آقاى ظهور دانشجوى سال پنجم مهندسى مى‏باشد.
نظريه منبع : جلسات انجمن دانشجويان اسلامى بطور مخفيانه تشكيل ميشود و منحصرا عده‏اى را كه خود گردانندگان تشخيص مى‏دهند در جلسات راه ميدهند ضمنا مخارج تردد آقاى دكتر مطهرى را انجمن متقبل شده و آقاى دكتر منصورى نيز كمك مالى نموده است و نيز دكتر مطهرى در شيراز در منزل يكى از تجار ميهمان بوده كه دانشجويان انجمن از افشاى نام وى خوددارى ميكنند.
ملاحظات :
1ـ به گزارش عملياتى خبر رجوع شود.
2ـ مشروح جريان جشن و سخنرانى اشاره شده در اطلاعيه فوق طى گزارش خبرى 8698 / ه ـ 29 / 8 / 46 باستحضار رسيده است ضمنا دكتر مطهرى در شيراز در منزل حاج حسين نجات تاجر چاى كه سوابق وى در مركز مظبوط است اقامت داشته است.
3ـ در مورد دانشجو حدادى باستحضار ميرساند كه نام و شهرت صحيح وى باحتمال قوى عادل حدادى است و در مورد مشاراليه نظر آن اداره كل را به مكاتبات اخير مهندس عبدالرحيم گواهى و مهندس عليمحمد يزدى معطوف مى‏دارد ضمنا نامبرده بطور مرتب در شيراز در جلسات تفسير قرآن شركت مى‏نمايد.
4ـ بنظر مى‏رسد عادل حداد از سمپاتيزانهاى جمعيت نهضت آزادى است و باحتمال قوى هنگام تحصيل در دانشگاه تهران نيز فعاليت داشته است مشخصات كامل و يك قطعه عكس و خلاصه سوابق وى مورد نياز است.
5ـ محمدرضا جلالى تهران داراى سابقه ميباشد و در مورد وى امريه‏اى به شماره 35852 / 316 ـ 25 / 6 / 46 به 7 / ه صادر گرديده همچنين سوابق دكتر احمد منصورى طى گزارش خبرى شماره 8096 / ه ـ 1 / 11 / 45 به عرض رسيده و بررسى سوابق دانشجو ظهور به علت نداشتن مشخصات كامل فعلاً مقدور نيست.
رونوشت برابر اصل است.
بايگانى شود.
(12 ـ م ـ ط)