سند نامه ::
 
تمجید از سیدعلی خامنه ای
موضوع : مرتضى مطهرى
از : 9 / ه تاریخ 8 / 1 / 53
به : 312 شماره : 3003 / 9 ه
ياد شده از اينكه نماز جماعت سيد على خامنه‏اى را در مشهد تعطيل كرده اند بشدت ناراحت شده و اظهار داشته همه مراكز حساس را كه اثرى دارد مى‏بندند و دعاى ندبه كافى را رواج مى‏دهند انسان متحير مى‏ماند چه كند و چه بگويد وى گفت سيد على خامنه‏اى از نمونه‏هاى ارزنده ايست كه براى آينده موجب اميدوارى است و در اين مدت كوتاه در مشهد كارهاى پرثمرى انجام داده كه يكى از آنها جمع كردن جوانان روشنفكر و بيدار بوده و به همين جهت وى مورد توجه خمينى هم واقع شده و خمينى دستور داده كه هواخواهان وى خامنه‏اى را حمايت كنند. مطهرى از وضع ميلانى انتقاد نمود و گفت او روش منفى در پيش گرفته و سيد محمدعلى هم به نفع سازمان امنيت جاسوسى مى‏كند و از اين جهت مردم را سخت مأيوس و ناراحت كرده‏اند.
نظريه يكشنبه : 1ـ سيد على خامنه‏اى قبلا در مسجد كرامت نماز مى‏خوانده و پس از اتمام نماز آياتى از قرآن را كه مورد نظرش بود تفسير مى‏نمود چند روز قبل به وى تذكرات لازم داده شده كه در مسجد مذكور نماز نخواند و جلسات او تعطيل شده است ضمنا مرتضى مطهرى ساكن تهران و قبلا در حسينيه ارشاد سخنرانى مى‏كرده وى يكى از افراد متعصب مذهبى است.
2ـ سيد محمد على مورد بحث پسر آيت اله ميلانى است و تحقيق مستقيم از مطهرى پيرامون اظهاراتش به حفاظت شنبه لطمه وارد مى‏نمايد.
48539 بايگانى شود
14 / 2