سند نامه ::
 
تضييقات
درباره: شيخ مرتضى مطهرى فرزند شيخ حسين عطف به 16161 / 20ه3 ـ 1 / 5 / 49
شماره: 2960 / 316 تاریخ 28 / 6 / 49
از : اداره كل سوم(316)
به : رياست ساواك تهران (ه3)
چون در نظر است كه جهت نامبرده تضييقاتى فراهم گردد. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد با تمام امكانات موجود از مشاراليه مراقبت و نتايج حاصله را مستمرا باين اداره كل اعلام دارند تا بموقع درباره‏اش تصميم مقتضى اتخاذ گردد.
مدير كل اداره سوم . مقدم آقاى كمانگر اقدام نمائيد. ضمنا ساير منابع نيز در جريان باشند.
1 / 7 / 49
يادداشت شد فعلاً اقدامى ندارد 1 / 7 / 49