سند نامه ::
 
تشكيل جلسه در مسجد هدايت
موضوع: تشكيل جلسه مذهبى در مسجد هدايت
شماره : 13518 / 20ه12 تاریخ 24 / 8 / 50

از ساعت 30:11 روز جمعه 19 / 8 / 50 حدود 1500 نفر از طبقات مختلف مردم در مسجد هدايت اجتماع نموده بودند و به علت كثرت جمعيت طالقانى هنگام نماز جماعت در ميان در ورودى مقبره كه از داخل خيابان باز مى‏شود ايستاد و نماز را برگزار كرد. طالقانى طبق معمول روز 19 / 8 / 50 سخنرانى نكرد زيرا شب گذشته كه مصادف با شب 21 ماه رمضان و شب قدر بود از ساعت 00:12 تا 00:2
در مسجد ضمن احياء سخنرانى مفصلى ايراد نمود و بنا به اظهار حاضرين جمعيت به قدرى زياد بوده كه در داخل كوچه جنب مسجد شبستان مقبره و پياده رو استانبول مردم ايستاده بودند و قرار است وى شب 23 ضمن گرفتن احياء سخنرانى نمايد و همچنين روز جمعه طبق معمول سخنرانى نمايد ضمنا پس از پايان نماز جماعت مهندس تاج عضو انجمن مهندسين اسلامى ضمن مقدمه‏اى گفت سه روز از طرف اين انجمن در اين محل مجلسى برقرار است كه دو روز آنرا مطهرى در بحث اختصاصى در مورد ايدئولوژى در اسلام سخنرانى و روز سوم جعفرى در برنامه‏اى ديگر سخنرانى مى‏نمايد پس از سخنان وى در ساعت 30:13 مطهرى به مدت 75 دقيقه پيرامون ايدئولوژى در اسلام صحبت نمود و در ساعت 15:14 معاديخواه در دنباله گفتار گذشته خود تحت عنوان رهبريت در اسلام و تشريح زندگى حضرت موسى و دشواريهايى كه موسى در زمان خود با مردم داشت صحبت و در خاتمه سخنانش بحث خود را درباره برنامه‏هاى هدايت كننده اسلام براى مردم ادامه داد گفت اگر ما به درستى و به دقت مفاهيم حقيقى قرآن را درك و اندكى توجه به آن مى‏كرديم مى‏توانستيم هريك براى خود رهبرى باشيم يعنى آنقدر مفهوم اسلام را درك كنيم كه پس از برخورد با جمع يا جماعتى آنان را تحت رهبرى خويش در آوريم و اينگونه دچار انزوا و در حالت گوشه‏گيرى نبوديم چرا ملت مسلمان نبايستى خود اراده و عزمى قوى داشته باشد تا در سرنوشت خويش سهيم و آزاده زندگى نمايد. سخنان نامبرده در ساعت 30:15 پايان يافت و در طول مدت مذكور از طرف سيد ابراهيم ـ حاجى جواد جبارى1.
حاجى مرتضى صادقى به طالقانى مراجعه و از او خواسته شد تا اجازه جمع‏آورى پول از مردم بدهند چون 12 هزار تومان مسجد براى تعمير ديوار خارج كه با سنگ مرمر درست شده بدهى دارد ولى طالقانى موافقت نكرد كه از مردم پول جمع‏آورى شود و فقط اين سه نفر اظهار داشتند هر كس مى‏خواهد كمك به ساختمان مسجد نمايد كمكهاى خويش را به صندوق اعانه مسجد بريزد. افراد شناخته شده عبارت بودند از آقايان طالقانى. مطهرى واعظ.
دكتر باهنر. معاديخواه. دكتر سحابى. دكتر شيبانى. شاه حسينى. رادنيا. حاجى شانه‏چى. شالچى. حاجى اسلامى. حاجى مرتضى صادقى. حاجى جواد جبارى. حاجى ميرزائى. حاجى اميرخانى. حسام‏الدين انتظارى. بهفروزى. رضاخانى. هزارخانى. حسن تهرانى. قاسم حسينى. موسوى صحاف. احمد سلطانى. حجتى بازارى. حجتى دانشجو. حسن افتخارى. مهدى خمسه‏اى. حكيمى. محمود قدس. احمد فراهانى. مصطفى صادقى. سيد ابراهيم موسوى. فروزان. حاجى جوهرى. مهندس تاج. حسين صبحدل. محمد على هوشيارى. حسينى مركزى موسوى. قاضى. اكبر فتوت. مروج. ابراهيم كريمى. وفائى. اسماعيل اميرخانى. حسين كتابنويس. محمد خليل نيا. رضا سليمى. سيد حسين ميرحسينى. فدائى فر. حاجى جليلى. محمد خوانسارى. محمد على يزدان پناه. درستكار. محمد مهدى يزدان پناه. حاجى طاهرى ساعت فروش بازار. نظريه شنبه : در موقع خروج افراد به دسته‏هاى چند نفرى دور هم جمع و هر دسته ضمن
ملاقات با يكديگر با هم صحبت و سپس مسجد را ترك مى‏نمودند. نظريه يكشنبه : ياد شدگان سيد محمود طالقانى. مرتضى مطهرى. دكتر جواد باهنر. عبدالمجيد معاديخواه. دكتر يداللّه‏ سحابى. دكتر عباس شيبانى. حسين شاه حسينى. عباس رادنيا. حاج محمد مدير شانه چى. حسام الدين انتظارى. محمد بهفروزى. بهمن رضاخانى. حسن نيرى عدل معروف به حسن تهرانى. محمد حسين صادق ختنى. اسد موسوى. حسن افتخار اردبيلى. ابوالفضل حكيمى. مهندس عباس تاج. محمود على قيومى هوشيار. عبداله حسينى. سيد محمد صادق قاضى طباطبائى. اله پناه مروج عاشرى مى‏باشند كه در 312 داراى سابقه هستند.
نظريه چهارشنبه : نظريه يكشنبه مورد تائيد مى‏باشد.
رونوشت برابر اصل است اصل در شماره 123017 مى‏باشد .
در پرونده 48539 بايگانى شود.

1ـ جواد جبارى در سال 1332 در رشته فيزيك از دانشسراى عالى فارغ‏التحصيل شد و از همان سال به عنوان دبير دبيرستانهاى قزوين درآمد و سه سال بعد معاون دبيرستانى در قزوين شد و در سال 41 هم رئيس دبيرستان شد و در سال 49 به پيشنهاد «اسلامى» رئيس اداره آموزش و پرورش قزوين به سمت معاونت اداره آموزش و پروش شهرستان قزوين منصوب شد. (صبح امروز ش 451ـ دوشنبه 19 بهمن 49)