سند نامه ::
 
به کتب تاریخ نمی توان اعتماد کرد
موضوع : مرتضى مطهرى
از : 23 ه تاریخ 23 / 9 / 53
به : 312 شماره : 3095 / 23 ه
نامبرده بالا كه از وعاظ ساكن تهران مى‏باشد از مورخه 2 / 9 / 53 الى 5 / 9 / 53 بنا به دعوت شيخ هادى باريك‏بين1 مدرس مدرسه دينى شيخ‏الاسلام قزوين به مدت چهار شب در مدرسه مذكور سخنرانى نمود كه همه شب در حدود 800 تا 1000 نفر در جلسات او حضور پيدا مى‏كردند نامبرده در اين مدت فقط در يك شب در بين اظهاراتش گفت به كتاب تاريخ نمى‏شود اعتماد كرد مگر آنكه نوشته‏هايش از نظر عقل و منطق درست و صحيح باشد مثلا اميركبير را ناسخ‏التواريخ معرفى كرده‏اند و در اين كتاب تاريخ نوشته بودند كه او به جهت نفخ شكم درگذشت ولى پس از مدتى معلوم شد كه او را در حمام فين كاشان رگ زده بودند و سپس درباره بقاء يك ملت سخنرانى كرد و گفت اگر ملتى با عدالت اجتماعى سر و كار نداشته باشد واژگون خواهد شد.
نظريه شنبه : آقاى مرتضى مطهرى گفته‏هايش را به نحوى عنوان مى‏كرد كه قابل تفسير نبود و اثر نامطلوبى بر روى حضار نداشت. نظريه يكشنبه و سه شنبه : با توجه به اينكه گزارش دال بر اظهار خلافى از جانب مرتضى مطهرى در جلسات منعقده از ساير منابع دريافت نگرديده لذا نظريه شنبه صحيح مى‏باشد. روى سابقه بايگانى فرمائيد 48539

1ـ آيت‏اللّه‏ هادى باريك‏بين در سال 1309 در شهر قزوين متولد شد و پس از تحصيل مقدارى از علوم حوزوى راهى قم شده از محضر اساتيدى چون آيات منتظرى، مشكينى، سلطانى و پس از آن در درس خارج آيات بروجردى و امام خمينى شركت جسته و مدتى بعد به نجف اشرف رهسپار شد و در سال 1341 به قم بازگشت و پس از آن به قزوين برگشته و به احياء دوباره مدارس پرداخت و اداره مدرسه شيخ‏الاسلام قزوين را به عهده گرفت و فعاليتهاى سياسى خود را همراه نهضت مردمى امام خمينى آغاز كرد تا اينكه در بين سالهاى 56ـ57 به سردشت تبعيد شد و پس از مراجعت از تبعيد به مبارزات خود ادامه داد. ايشان پس از انقلاب اسلامى از طرف مردم زنجان در مجلس خبرگان قانون اساسى انتخاب شد و در سال 60 طى حكمى از حضرت امام به امامت جمعه قزوين منصوب شد. (اطلاعات ش 16897 ـ 30 آذر 1361)