سند نامه ::
 
برگ تعرفه و بيوگرافى
1ـ مشخصات:
نام: مرتضى شهرت: مطهرى نام پدر: محمدحسين لقب: مطهرى محل تولد: فريمان شماره شناسنامه: 2233 محل صدور: ــ تاريخ تولد: 1299 محل اقامت دائم: طهران
2ـ ميزان نفوذ در كشور يا شهر يا محل خود و تعداد تقريبى طرفداران: ــ
3ـ مسجدى كه در آن نماز ميگزارد: بطور موقت در مسجد هدايت.
4ـ قدرت بيان: متوسط.
5ـ آيا خودش مرجع تقليد ميباشد و يا از مرجع ديگرى تقليد ميكند: نه مرجع تقليد ميباشم و نه از كسى تقليد ميكنم بلكه خود مجتهد ميباشم.
6ـ درجات علمى و محل تحصيلات ـ تاليفات: رشته‏هاى ادبيات فلسفه و فقه و اصول تاليفات پاورقى تحشيه بر اصول فلسفه و روش رئاليسم و داستان راستان و تعليقات بر شرح منظومه و بر اسفار ملاصدرا و يك سلسله رساله‏هاى ديگر در فلسفه و فقه و اصول.
7ـ روحيه و افكار و تمايلات و بستگى بدستجات مختلف سياسى و غير سياسى: تمايل خاصى ندارم.
8ـ نقاط ضعف و صفات برجسته: ــ
9ـ وضع زندگى و نحوه امرار معاش: تدريس و تأليف و منبر.
10ـ ميزان اعتقاد مردم به زهد و تقواى نامبرده: از خود مردم بپرسيد.
11ـ ميزان احترام او نسبت بقوانين و مقررات: بقانون اساسى كمال احترام را ميگذارم.
12ـ مخالفين او با ذكر مشخصات و علل مخالفت: من در حال حاضر مخالف شخصى براى خودم نميشناسم.
13ـ ساير اطلاعات متفرقه: ــ
14ـ آخرين آدرس و شماره تلفن و شغل: طهران كوچه آبشار كوى تقوى شيرازى. رونوشت برابر اصل است. 26 / 7 / 43