سند نامه ::
 
بانوی اسلام
موضوع : سخنرانى شيخ مرتضى مطهرى در حسينيه ارشاد
از : 20 ه 3 تاریخ 6 / 5 / 49
به : 316 شماره : 16282 / 20 ه3
نامبرده بالا در تاريخ 2 / 5 / 49 در حسينيه ارشاد به منبر رفت و مطالبى تحت عنوان بانوى اسلام بيان نمود و اظهار داشت يك انسان چه زن و چه مرد وقتى كه فضيلت داشته باشد مى‏تواند از انسان بودن خود استفاده نمايد فضيلت انسانى تنها در مرد جمع نشده بلكه در زن هم وجود دارد بنابراين يك زن مى‏تواند در صورت داشتن فضيلت در تمام كارها بطور مساوى پيش برود تنها فرقى كه بين زن و مرد وجود دارد اين است كه يك زن بايد با تمام وجودش زن باشد مگر اين بانوى اسلام نبود كه در تمام كارها با حضرت على شريك بود خلاصه يك انسان چه زن و چه مرد مى‏تواند حق حيات داشته باشد در صورتى كه ديگران بآن تجاوز كنند مى‏توانند از حق خود دفاع كنند. روزى على نزديكى از زمامداران و يا سلاطين رفت و به آن شخص فرمود اين زمامدارى و سلطنت تو پيش من مانند يك كفش كهنه مى‏باشد مگر اينكه بتوانى از اين قدرت خود حق ديگران را گرفته و نگذارى حقى از ديگران ضايع شود شب گذشته در همين حسينيه ارشاد جوانى بسته‏اى به من داد و از من خواست آنرا مطالعه كنم در منزل آن بسته را باز كردم ديدم فجايع را شرح داده كه چگونه دختران مردم با بى عفتى روبرو مى‏شوند و چه دستهائى باعث شده‏اند كه اين جوانان به بى عفتى بيافتند اين همه آزادى زن چه به روزگار ما آورده است اين جوان در پايان نوشته است در اثر فجايعى كه بوسيله اين باند به روزگار بستگانش آمده قصد دارد خودكشى كند روز بعد كه بوسيله تلفن با من تماس گرفت به او گفتم خداوند كسانى را كه قتل نفس كنند نخواهد بخشيد. گفتار مشاراليه در ساعت 45:21 خاتمه يافت.
عده شركت كننده در حدود 60 نفر بودند.
نظريه شنبه : شنبه نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : يكشنبه نظرى ندارد. نظريه چهارشنبه : چهارشنبه نظرى ندارد بايگانى شود 20 ه / 3