سند نامه ::
 
اهميت تفكر از نظر اسلام
موضوع : سخنرانى آقاى مطهرى در مسجد جامع نارمك
از : 20 / ه 12 تاریخ 7 / 3 / 54
به : 312 شماره : 26396 / 20ه12
شب يكشنبه 4 / 3 / 54 شيخ مرتضى مطهرى ساعت 30:20 در مسجد جامع نارمك سخنرانى خود را در مورد ارزش فكر و انديشه آغاز و اضافه نمود آيا براى يك تحول اساسى تنها فكر كردن كافى است يا احتياج به عوامل و شرايط ديگر دارد در اين مورد سه نظريه است يكى نظريه دانشمند آلمانى بنام مارس ربر* كه او به اصالت و اهميت فكر عقيده دارد به خلاف كارل ماركس كه به توزيع عادلانه مواهب طبيعى قائل است.
گوينده بدون اينكه نظريه ماركس را درباره فكر و انديشه بيان كند به اهميت تفكر از نظر اسلام پرداخت و گفت هرگاه منشاء فكر منطق و عقل باشد و ارائه دهنده آن عالم ربانى باشد شايسته پيروى است اما چنانچه فكر مبتنى بر خرد و علم نباشد قابل پيروى نيست مانند بعضى فكرهاى خام كه زيانش بيش از نفع آن است.

نظريه شنبه : 1ـ نامبرده از دوم خرداد سخنرانى خود را در مسجد مذكور آغاز نموده است.
اداره عمليات آقاى باقرى 8 / 3
بايگانى شد 5119

* ماكس وبر صحيح است.