سند نامه ::
 
انجمن مذهبى دانشجويان
موضوع : انجمن مذهبى دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه تهران
از : 20 ه12 تاریخ 4 / 10 / 51
به : 321 شماره : 75182 / 20ه13
در ساعت 00:18 روز 2 / 9 / 51 انجمن مذهبى دانشكده حقوق با حضور آقاى دكتر مطهرى استاد دانشكده الهيات و تعدادى بيش از چهارصد نفر دانشجو در آمفى تأتر دانشكده حقوق تشكيل گرديد برنامه اين سخنرانى در سه قسمت تنظيم شده بود به قرار زير .
1ـ ابتدا قباديان كلهر رئيس انجمن مزبور سخنانى ايراد نمود و باين موضوع اشاره كرد كه تفرق جامعه مسلمان از زمانى آغاز شد كه تعليمات قرآن را بكار نبستند پس براى ايجاد امت واحد مسلمان بايد دستورات كتاب آسمانى را بكار بست و در اين مملكت استعمار زده دست بدست هم داد تا ريشه استعمار را از بين بركند.
2ـ سپس قناد زاده دانشجوى سال دوم قضائى چكامه اى درباره شهداى فلسطينى خواند كه سراسر آن ستايش از شهدائى بود كه در راه نجات و آزادى فلسطين جان خود را از دست داده بودند.
3ـ بعد دكتر مرتضى مطهرى سخنرانى خود را درباره جهاد و آزادى عقيده و تلفيق اين دو با هم عنوان كرد و ابتدا به تعريف آزادى مطابق اعلاميه حقوق بشر پرداخت و گفت آزادى فردى را به هيچ وسيله‏اى نمى‏توان محدود نمود مگر با آزادى ديگران و سپس اين تعريف را ناقص دانسته و اظهار داشت كه نمى‏توان قبول كرد كه آزادى انسان را با آزادى انسان محدود كرد و به عنوان مثال گفت درست است كه امپرياليزم در آن گوشه دنيا ويت كنگ را مورد تهاجم قرار داده و فقط آزادى ويت كنك را مورد تهاجم و بى حرمتى قرار داده درست است كه آمريكا علنا چنين تهاجمى را متوجه ما نساخته كه آزادى ما دچار خدشه شود ولى ما مطابق اصل حمايت از حقوق انسانى كه توسط آمريكا در هند و چين مورد تجاوز قرار گرفته بايد وارد نبرد شويم و اين دفاع از حقوق انسانى بهرنحو كه باشد مشروع است انسانى كه نسبت به حقوق انسانى خود بى تفاوت باشد انسان نيست كسى كه در راه دفاع از حقوق ملى خود كشته شود شهيد است اگر حقوق انسانى و ملى انسانى مورد تهاجم قرار گيرد مطابق مكتب اسلام بايد به دفاع برخاست كسانى كه به بشريت خيانت مى‏كنند بايد به جنگ با آنان شتافت هرگاه حقوق ملتى بدست ملتى ستمگر مورد تجاوز قرار گيرد اعلاميه حقوق بشر مى‏گويد چون اين تهاجم در مورد ملت خاصى است و به ما مربوط نمى‏شود لذا نبايد جلوى اين ستمگرى گرفته شود ولى مكتب اسلام مى‏گويد جنگ و جهاد با چنين كشور استعمارگرى وظيفه ذاتى هر ملتى است. كسى كه به نفع ويت كنگ وارد جنگ شده شايسته ستايش است كسى كه به نفع آواره فلسطينى به جنگ برمى‏خيزد كارى در حد والاى انسانى انجام مى‏دهد سپس در مورد آزادى عقيده بيان داشت اسلام آزادى تفكر را مجاز مى‏داند نه آزادى عقيده را و به جرأت مى‏توان گفت بيش از 90 درصد از عقايد يك ملت در دنياى آشفته امروز تحت تبليغات حكومتهاى فاسد بوجود مى‏آيد جلسه اين انجمن حدود يك ساعت و نيم به طول انجاميد و بيش از چهارصد نفر دانشجو در اين جلسه شركت داشتند. نظريه شنبه : موضوع خبر و اظهار مطالب فوق توسط نامبردگان صحيح است.
نظريه سه شنبه : نظريه شنبه مورد تأييد است و به منابع در مورد شركت در جلسات بعدى انجمن توجه لازم داده شده است.
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه مورد تائيد است.
در پرونده كلاسه 48539 به نام مرتضى مطهرى ضميمه و بايگانى شود.