سند نامه ::
 
انتقاد از مسئولين مملكتى
درباره: مرتضى مطهرى فرزند حسين شماره شناسنامه 2233 متولد 1299 فريمان خراسان شغل دانشيار دانشكده الهيات تهران و واعظ عطف به گزارش خبرى شماره 8533 / ه ـ 22 / 8 / 46
تاریخ 4 / 9 / 46
شماره : 56654 / 312
از: اداره كل سوم
به: رياست ساواك استان فارس

برابر سوابق موجود نامبرده بالا در سخنرانيهاى مذهبى خود ضمن تشريح موضوعات مختلفى از تعليمات اسلامى مسائل جارى مملكتى را مورد بحث قرار داده و از مسئولين امور مملكتى در زمينه‏هاى مختلف انتقاد و در يكى از مذاكرات خويش نيز دكتر محمد مصدق را يك فرد ميهن پرست معرفى نموده است و از طرف ديگر اغلب افراد جبهه ملى و جمعيت نهضت آزادى در سخنرانيهاى مذهبى مشاراليه شركت كرده و در سوگواريها و مجالس مذهبى از وى جهت وعظ دعوت بعمل آورده‏اند.
مشاراليه در تاريخ 15 / 3 / 42 باتهام اقدام بر ضد امينت داخلى مملكت دستگير و در 16 / 4 / 42 باقرار التزام از زندان آزاد و در تاريخ 14 / 7 / 42 قرار منع پيگرد درباره شخص مذكور صادر گرديده و در حال حاضر نيز اين شخص با طرفداران روحانيون مخالف و سران جمعيت آزادى در تماس مى‏باشد. مدير كل اداره سوم . مقدم
از طرف 3 / 9 / 46
كارمند بررسى ـ فقيهى 1 / 9 / 46
رئيس بخش 312 ـ عطارپور 1 / 9 / 46
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ ثابتى
پس از صدور به استحضار رياست بخش 316 برسد
بايگانى شود 5 / 9 / 46