سند نامه ::
 
اعلامیه های امام خمینی در لابلای مرامنامه های حزب رستاخيز
موضوع : مرتضى مطهرى
از : 9 / ه تاریخ 1 / 3 / 54
به : 312 شماره: 547 / 9ه
روز 23 / 2 / دكتر محمد مفتح در اطاق مرتضى مطهرى واقع در دانشكده الهيات و معارف اسلامى واقع در دانشگاه تهران حضور داشت و صحبت از اين بود كه تعدادى از نسخه‏هاى مرامنامه حزب رستاخيز را در اين دانشكده بين دانشجويان پخش كرده‏اند لكن در وسط هر نسخه اعلاميه‏اى از خمينى ضميمه بوده و بدينوسيله اعلاميه‏ها را بدست دانشجويان رسانيدند. مطهرى از اين عمل اظهار شادى نمود و بر مبتكر اين عمل آفرين گفت و افزود اين بازيها اگر در صد سال قبل مى‏بود ممكن بود عده اى به راستى آنرا بپذيرند و قبول كنند اما در شرائطى كه ديده مى‏شود و در زمان ما اين خيمه شب بازيها چه اثرى مى‏تواند داشته باشد جز تضييع وقت و پول. دكتر مفتح از اينكه دكتر سيد محمد بهشتى را مدتى زندانى كرده‏اند و جلسه او را كه بنام تفسير قرآن اداره مى‏شد تعطيل نموده‏اند به سازمان امنيت بد مى‏گفت و ادامه داد تمام روزنه‏هاى اميد را بسته‏اند و تنها جلسه‏اى كه مورد نظر بود جلسه دكتر بهشتى بود كه آنرا هم تعطيل نموده‏اند و ديگر اميدى بجائى نيست سپس مرتضى مطهرى اظهار كرد اگر راستى آنچه مى‏گويند راست باشد خوب است انسان از اين مملكت بيرون رود و از اين فضاى پر اختناق بگريزد و در سرزمينى آزاد و راحت تر زندگى كند و از اينهمه رنج روحى خود را برهاند و چون فرار و خروج هميشگى ممكن نيست نبايد دست روى دست گذاشت و بيكار نشست آنگاه دكتر مفتح استاد دانشگاه پرسيد چكار بايد كرد كارى از ما برنمى‏آيد مطهرى جواب داد البته از ما كارى بطور مستقيم بر نمى‏آيد چون روى افرادى مانند ما حساسيت دارند و مواظب هستند و از هر اقدامى سازمان امنيت جلوگيرى مى‏كند اما بايد بطور غير مستقيم كار كرد به اين معنى كه افراد روشنفكر و خوش استعدادى را كه در گوشه و كنار مى‏توانيم پيدا كنيم و هنوز سازمان روى آنها حساسيت ندارد به وسائل مقتضى آنها را آماده كنيم تا ترتيب جلسات و سخنرانيها را بدهند و مخصوصا نسل جوان را دور خود جمع كنند و بعد در جهت فكرى آنها را راهنمائى كنيم و مطالبى كه ما خود نمى‏توانيم با جوانان در ميان بگذاريم آنها بگذارند و در واقع گرداننده فكرى آنها را راهنمائى كنيم و مطالبى كه ما خود نمى‏توانيم با جوانان در ميان بگذاريم آنها بگذارند و در واقع گرداننده فكرى جلسات ما باشيم. مطهرى گفت هر كارى در تهران بهتر انجام مى‏شود و در شهرستانها با تسلط سازمان و1
دايره عمليات آقاى باقرى
بهره‏بردارى شود 6 / 3


1ـ دنباله سند يافت نشد.