سند نامه ::
 
استاد دانشگاه
درباره : شيخ مرتضى مطهرى فرزند شيخ حسين
شماره: 1937 / 316 تاریخ 23 / 4 / 49
از : اداره كل سوم
به: مديريت كل اداره چهارم (421)
به قرار اطلاع نامبرده بالا استاد دانشگاه تهران مى‏باشد. با توجه به اينكه مشاراليه صلاحيت استادى را ندارد خواهشمند است دستور فرمائيد از نتيجه اقدامات معموله اين اداره كل را آگاه سازند.
مديركل اداره سوم ـ مقدم
كارمند بررسى ـ اوانى 21 / 4 / 49
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. جوان
21 / 4 / 49
بايگانى شود. 22 / 4