سند نامه ::
 
احضاریه
درباره : احضار شيخ مرتضى مطهرى پيرو شماره 15187 / 20 ه3 ـ 18 / 3 / 49
شماره: 15334 / 20 ه3 تاریخ 24 / 3 / 49
از : ساواك تهران 20 ه 3
به : تيمسار رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 316
مجددا به نامبرده بالا ابلاغ گرديد كه در راس ساعت 00:11 روز 21 / 3 / 49 خود را بنشانى تعيين شده معرفى نمايد.
از طرف رئيس ساواك تهران. نواب
تهيه كننده ـ صبورى 21 / 3 / 49
رئيس بخش 3 ـ پهلوان 21 / 3 / 49
رئيس اداره امنيت داخلى ـ فرنژاد 23 / 3 / 49