سند نامه ::
 
اتحاد مسلمانان
موضوع : حسينيه ارشاد
شماره : 30987 / 20 ه 3 تاریخ 16 / 10 / 46
در ساعت 0800 روز 12 / 10 / 46 قرار شد نماز عيد فطر وسيله آقايان فلسفى، حجازى و شريعتى خوانده شود ولى هيچيك از نامبردگان شركت نكردند و اكثر جمعيت مسجد را ترك نمودند و در ساعت 1030 مرتضى مطهرى در حسينيه حاضر شد و درباره اتحاد و يگانگى مسلمانان صحبت نمود و در پايان اظهار داشت رؤساى جمهورى اسبق امريكا سعى داشتند بين كشورهاى اسلامى اختلاف اندازند و گفته بودند مسلمانان بايد روى مليت تكيه كنند نه روى ايمان همين موضوع ضربه بزرگى باسلام و اسلاميان وارد كرد. جلسه در ساعت 1100 خاتمه يافت و عده شركت كننده در حدود 1000 نفر بودند.
نظريه رهبر عمليات :
اظهارات منبع مورد تاييد است.
اصل در پرونده ف ـ ل بايگانى است 135
با پرونده مرتضى مطهرى ارائه شود
316 صالحى
23 / 10 / 46
بايگانى شود 3 / 11 / 46
م ـ ط ـ 12