سند نامه ::
 
15 روز سوگواری
موضوع : مجلس سوگوارى
شماره: 17571 / 20 ه 12 تاریخ 29 / 3 / 53
از تاريخ 31 / 3 / 53 به مدت 15 روز مجلس سوگوارى و وعظ و خطابه در منزل صادقى يكى از تجار تهرانى در شميران خيابان دربند خيابان خليلى منعقد و نيز از ساعت 30 / 17 هر روز وعاظى بشرح زير سخنرانى خواهند نمود.
1ـ حاج سيد احمد موحد اصفهانى 2ـ مجتهدزاده تبريزى 3ـ اقامه نماز جماعت وسيله حاج سيد هاشم رسولى محلاتى 4ـ سخنرانى شيخ مرتضى مطهرى خراسانى پيرامون تعليم و تربيت اسلامى.
نظريه يكشنبه : با توجه به مفاد نامه‏هاى
شماره 1034 / ه ش ـ 22 / 3 / 53 و 1040 / ه ش ـ 23 / 3 / 53 نفرات رديف 4 و 3 از جمله روحانيون و وعاظى هستند كه از نظر ايده و تمايلات سياسى مشكوك به نظر رسيده ضمن كنترل مجلس مورد بحث مقرر فرمايند نظريه آن ساواك را در زمينه احضار و دادن تذكرات لازم به بانى مجلس اعلام فرمايند.
نظريه سه شنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است.
نظريه 20 ه ش : ضمن تاييد نظرات سه‏شنبه و يكشنبه ترتيبى داده شد تا از طريق مراجع انتظامى محل كنترل بيشترى معمول و در صورت مشاهده و استماع اعمال و رفتار خلاف از جانب وعاظ نامبرده شده اقدامات بعدى معمول گردد.
توضيح چهارشنبه : 2 ه 12 : براى احضار و دادن تذكرات كافى به بانى مجلس به 20 ه ش آموزش لازم داده شده است.
اصل در پرونده كلاسه 161117 است.
در پرونده كلاسه 48539 بايگانى شود.
وثوقى 10 / 5 / 53 312