سند نامه ::
 
10شب سخنرانی
درباره : شيخ مرتضى مطهرى
شماره : 12913 / 20 الف تاریخ 1 / 7 / 43
برابر اطلاع شيخ مرتضى مطهرى كه از وعاظ بدگو و مخالف دولت مى‏باشد از شب جمعه 27 شهريور ماه ده شب از ساعت 1930 الى 2030 در تپه دباغ خانه واقع در سه راه بوذرجمهرى ميرود.
بسابقه ضميمه و ارائه شود. 1 / 7
بايگانى شود. صابرى 4 / 7
12 ـ م ـ ط
تعداد نسخه : 6
گيرندگان : اداره كل سوم بخش 321 = ساواك جنوب شرق
جهت اطلاع و مراقبت و اعلام چگونگى.