سند نامه ::
 
انتقال پیام شریعتمداری به شاه در باره مدرسه فيضيه قم
بولتن : ويژه درباره : وضعيت مدرسه فيضيه قم
شماره : 365 / 312 تاریخ 20 / 1 / 2537
اين بولتن شامل 3 برگ است

سپهبد پاليزيان عريضه‏اى به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر تقديم و ضمن آن پيام آيت‏اله شريعتمدارى در مورد مدرسه فيضيه قم را بشرح زير بشرفعرض ملوكانه رسانيده است :
«پس از وقوع حادثه اسف‏انگيز سه سال قبل مدرسه فيضيه در قم، طلبه‏ها براى افتتاح مجدد مدرسه مذكور، خيلى تشبثات نمودند. بالنتيجه اولياء امور اعلام نمودند كه با مسئوليت شريعتمدارى با افتتاح دارالتعليم فيضيه موافقيم. ليكن در موقعيت آن زمان تقبل اين مسئوليت كار دشوارى بود. حال چند روز قبل تعداد كثيرى از طلبه رفتند و در اين دارالتعليم نشستند و خواهان افتتاح آن شدند كه مسئولين امر براى تفرقه آنان به جان نثار متوسل و لذا اقدامات لازم معمول و متفرق شدند. حال بمنظور جلوگيرى از هر نوع تشنجاتى در قم با توجه به تحريكاتى كه از هر سو بوسيله اراذل ميشود، جان نثار مسئوليت حفظ نظم اين دارالتعليم را تقبل و از پيشگاه مبارك شاهانه استدعا ميشود كه با افتتاح آن موافقت فرمايند.»
از طريق گارد شاهنشاهى اوامر جهانمطاع ملوكانه شرفصدور يافته كه : «سازمان اطلاعات و امنيت كشور سوابق اين محل را بشرفعرض پيشگاه مبارك ملوكانه معروض دارند.»
در اجراى اوامر مطاع مبارك باستحضار ميرساند :
مدرسه فيضيه يكى از مدارس حوزه علميه قم بوده كه تعدادى طلاب علوم دينى ضمن اقامت در آنجا، به تحصيل مشغول بوده‏اند.
در اوايل سال 2521 طلاب مقيم مدرسه مذكور دست به آشوب و اخلال زدند كه منجر به مداخله مامورين انتظامى و تنبيه اخلالگران گرديد.
بار ديگر در وقايع 15 خرداد ماه سال 2522 مدرسه مورد بحث يكى از مراكز تشنج و تحريك در شهر قم بود.
در 17 خرداد ماه سال 2534 مجددا طلاب ساكن در محل مذكور، دست به يك سلسله آشوبگرى و اغتشاش زدند كه در نتيجه محركين اين آشوبگريها دستگير و مدرسه فيضيه از طلاب تخليه و اين مدرسه و مدرسه دارالشفاء كه در جنب آن قرار دارد، تعطيل گرديد.
متعاقب تعطيل مدرسه فيضيه، از طرف مدرسين و طلاب آنجا تلاشهائى براى افتتاح مجدد مدرسه بعمل آمد و از جهت آنكه وضع نامنظم سابق تكرار نشود، از باز شدن مدرسه جلوگيرى و ضمنا با آيت‏اله سيد كاظم شريعتمدارى مذاكره شد تا چنانچه قبول مسئوليت ميكند كه با همكارى آيات گلپايگانى و نجفى مرعشى مشتركا آنجا را تحت نظم و قواعدى اداره نمايد، تحت مسئوليت او اجازه افتتاح مدرسه داده شود. شرايطى كه آيات ثلاثه موظف به رعايت آن بودند عبارت بود
از :
1- قبول مسئوليت حفظ نظم كامل مدرسه.
2- تهيه دفتر ثبت‏نام و مشخصات مدرسين و طلاب مقيم مدرسه.
3- داشتن شناسائى كامل نسبت به طلابى كه در اين مدرسه تحصيل ميكنند.
4- همكارى با مراجع انتظامى براى جلوگيرى از سكونت افراد اخلالگر در مدرسه و طرد كسانى كه اقداماتشان برخلاف نظم است.
شريعتمدارى از قبول مسئوليت اداره مدرسه مذكور خوددارى كرد و آيات ديگر نيز حاضر به قبول مسئوليت نگرديدند و مدرسه مورد بحث كماكان تعطيل بود.
در سال 2536 توليت آستانه حضرت معصومه (ع) عريضه‏اى به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر معروض داشت و استدعا كرد كه اين مدرسه و مدرسه دارالشفاء ضميمه صحن حضرت معصومه شوند.
اوامر مطاع ملوكانه شرفصدور يافت كه ساواك با همكارى سازمان اوقاف در اين مورد بررسى و نتيجه را به پيشگاه مبارك همايونى معروض دارند.
در اجراى اوامر مطاع مبارك، بررسيهاى لازم بعمل آمد و از شرفعرض پيشگاه همايونى گذشت و اوامر جهانمطاع شرفصدور يافت كه دو مدرسه مورد نظر به صحن حضرت معصومه (ع) ضميمه گردد.
از طرف توليت آستانه اقدامات مقدماتى بعمل آمده، اما مدرسه‏هاى مورد نظر كماكان تعطيل بود تا اينكه پيش از ظهر روز 12 / 1 / 37 گروه كثيرى از طلاب علوم دينى و متعصبين مذهبى بهنگام تشييع جنازه آيت‏اله ميرزا ابوالفضل
زاهدى قمى، درب مدرسه فيضيه را شكسته و ضمن گردانيدن جنازه در اطراف مدرسه، در داخل آنجا نماز ميت برگزار و سپس جنازه را از مدرسه خارج كردند.
متعاقب خارج ساختن جنازه از مدرسه، قريب 2 هزار نفر از طلاب علوم دينى و عناصر اخلالگر مدرسه فيضيه را به اشغال خود درآورده و از خارج شدن خوددارى كردند.
بدنبال اين حادثه شوراى هماهنگى منطقه تشكيل و بر اساس تصميمات متخذه در شورا، به آيات حوزه علميه قم اعلام شد چنانچه طلاب علوم دينى مدرسه را ترك نكنند، مامورين انتظامى ناگزير به ورود بمدرسه و خارج كردن آنها خواهند شد.
پس از اين اخطار، آيات‏اله شريعتمدارى، گلپايگانى و نجفى مرعشى با يكديگر تماس حاصل و آنگاه با اعزام نمايندگانى، طلاب را وادار به خارج شدن از مدرسه نمودند.
در اين جريان آيات مورد بحث وانمود كردند كه بهتر است طلاب از مدرسه خارج شوند تا آنها بطرق مقتضى و تماس با مقامات مملكتى نسبت به بازگشودن مدرسه اقدام نمايند.
آيات مقيم قم بعد از اين حادثه از آن بيم دارند كه از جانب طلاب متهم بسهل‏انگارى شده و طلاب ادعا نمايند مدرسه‏اى را كه آنها باصطلاح اشغال كرده بودند آيات تخليه و بدست مامورين دولت سپرده‏اند.
ضمنا در عرايض آيت‏اله شريعتمدارى منظور از " تعهد نظم " روشن نبوده و اصلح است توضيحات بيشترى بدهد.