سند نامه ::
 
توافق ساواک و سازمان اوقاف درباره مدارس فيضيه و دارالشفاء
به : مديريت كل اداره سوم 242 تاریخ 15 / 9 / 2536
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم شماره : 1774 / 21

آقاى عبدالوهاب اقبال توليت آستانه مقدسه قم ضمن تماس با اين سازمان اظهار مينمايد با توافق سازمان اطلاعات و امنيت كشور و سازمان اوقاف بويژه حسب‏الامر اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر قرار شده سازمان اطلاعات و امنيت قم مدارس مذكور را تحويل آستانه مقدسه داده تا جزو املاك آستانه ضبط و تبديل به صحن آريامهر و يا رضا گردد ضمنا از سنوات قبل كتابخانه‏اى در مدرسه فيضيه وجود داشته كه بوسيله آقاى شيخ مجتبى عراقى نماينده و پيشكار آيت‏اله شريعتمدارى اداره ميگرديده لذا بهنگام تحويل مدارس فوق‏الذكر لازم است به عراقى تفهيم شود كليه كتب موجود در كتابخانه و قفسه‏بنديها و ساير وسايل موجود در آنرا جمع‏آورى و به كتابخانه ديگرى منتقل نمايد اينك با عرض مراتب فوق مقرر فرمايند در زمينه‏هاى ذكر شده اين سازمان را ارشاد فرمايند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
گيرنده
مديريت كل اداره سوم 312 جهت استحضار.
ثروتى 3 / 7 / 36 رئيس امنيت داخلى ـ قمى‏نژاد