سند نامه ::
 
دو نامه از وزارت دربار راجع به توليت آستانه مقدسه قم
موضوع : مدارس فيضيه و دارالشفاء
به : 342 تاریخ 30 / 6 / 2536
از : 21 ه شماره : 1775 / 21

روز 26 / 6 / 36 دو فقره نامه از دفتر مخصوص وزارت دربار شاهنشاهى بعنوان جناب اقبال توليت آستانه مقدسه قم واصل كه آقاى طهماسب‏نژاد معاون آستانه آنها را باز و ملاحظه كه خلاصه‏اى از متن نامه‏ها بشرح ذيل ميباشد.
1- نامه اول حكايت از اين داشت كه موضوع درخواست آستانه مبنى بر ادغام مدارس فيضيه و دارالشفاء در كميسيون متشكله سازمان اوقاف مطرح كه اعضاى كميسيون بالاتفاق با پيشنهاد آستانه موافقت و موضوع را جهت كسب اجازه به دفتر مخصوص تقديم و به شرفعرض ملوكانه ميرسد كه پس از ملاحظه دستور ميفرمايند سازمان امنيت مدارس فيضيه و دارالشفاء را تحويل آستانه مقدسه قم دهد و صحن بنام رضا نامگذارى شود كه قرار است با آمدن آقاى اقبال بقم موضوع عملى گردد.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه دوشنبه : صحت خبر مورد تائيد اصلح است ادغام مدارس مورد بحث بصحن آستانه با سرعت و قبل از تخريب افكار روحانيون عملى و اقدامات مخالف احتمالى آنها را در نطقه خفه كرد.
نظريه سه‏شنبه : مأموريت