سند نامه ::
 
سئوال شاه در باره مدرسه فيضيه و دارالشفاء
به : 141 تاریخ 16 / 3 / 2536
از : 21 ه شماره : 1293 / 21

پس از ارسال نامه بعنوان جناب آقاى معينيان پيرامون دو مدرسه فيضيه و دارالشفاء پاسخى بدين مضمون بعنوان آقاى اقبال توليت آستانه بشرح ذيل واصل گرديد:
جناب آقاى عبدالوهاب اقبال توليت آستانه مقدسه ـ نامه‏ايكه پيرامون مدرسه فيضيه و دارالشفاء ارسال داشته بوديد از شرفعرض ملوكانه گذشت. سئوال فرمودند مدرسه فيضيه و دارالشفا در حال حاضر در تصرف كيست؟ شايسته است مراتب را اعلام داريد. معينيان. حسب‏الامر مقام توليت روز 12 / 3 / 36 جواب لازم بشرح ذيل مانند نامه قبلى ماشين نشد و آقاى طهماسب‏نژاد با دست نوشت و پس از امضاى جناب اقبال با پست سفارشى ارسال گرديد: جناب آقاى معينيان رياست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهى عطف بمرقوم شماره ـــــــ دو مدرسه فيضيه و دارالشفا دو سال است كاملاً خالى و تحت حفاظت و مراقبت مقامات انتظامى و امنيتى منطقه بوده و يك فراش براى تنظيف در آنجا ساكن است با تقديم احترام توليت آستانه مقدسه خادم حرم اهل بيت نبوت عليهم السلام عبدالوهاب اقبال نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه دوشنبه. وجود دو محل فوق‏الذكر در گذشته مكان مناسبى جهت اجتماع طلاب علوم دينى و تظاهرات ضد امنيتى ـ تهيه و توزيع اعلاميه‏هاى مضره و خلاف مصالح عمومى وسيله آنها بوده كه با در اختيار قرار گرفتن دو محل مورد بحث بوسيله آستانه مقدسه در آينده از انجام عمليات خرابكارانه و ناپسند طلاب جلوگيرى خواهد شد. ثانى
نظريه سه‏شنبه ـ صحت خبر و نظريه دوشنبه مورد تأييد بود چنانچه دو محل فيضيه و دارالشفاء در اختيار آستانه قرار گيرد در آينده محلى جهت تمركز طلاب افراطى و جائى براى انجام تظاهرات وجود نخواهد نداشت. رهبر