سند نامه ::
 
نامه به رئیس دفتر مخصوص شاه
موضوع : آستانه مقدسه قم
به : 342 تاريخ1 : 25 / 2 / 36
از : 21 ه شماره : 1196 / 21

روز پنج‏شنبه 22 / 2 / 36 از طرف آستانه مقدسه قم شرحى بعنوان جناب آقاى معينيان رئيس دفتر مخصوص پيرامون مدرسه فيضيه و دارالشفاء نوشته شد كه بطور محرمانه با پست سفارشى ارسال گرديد. پس از مذاكراتى كه بين آقاى اقبال توليت آستانه. طهماسب‏نژاد معاون آستانه و سيد محمود پيشوائى بعمل آمد قرار شد پاكنويس نامه ماشين نشود بلكه طهماسب‏نژاد با دست بنويسد و با گرفتن شماره آزاد از دفترنامه ثبت و ارسال گردد. حتى پيش‏نويس آن به بايگانى داده نشده و با پرونده مربوطه نزد ايشان بماند كه بهمين طريق عمل گرديد. اينك متن نامه بشرح ذيل باستحضار ميرسد. جناب آقاى معينيان رياست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهى : دو مدرسه فيضيه و دارالشفاء جزء بيوتات و محدوده آستانه مقدسه ميباشد كه سند مالكيت آن در گذشته بنام آستانه صادر گرديده است كه محل مزبور در زمان مرحوم آيت‏اله حايرى مؤسس حوزه علميه قم براى جايگاه و تحصيل محصلين علوم دينى تصرف شده ولى تا اوايل سال 47 شمسى امور برق و بهاء مصرف آن و نيز حقوق مستخدمين آنرا آستانه مقدسه پرداخت مينموده است. اين دو محل با تمام ويژگيهائيكه از نظر آثار باستانى دارد قريب دو سال است مطلقا متروكه مانده است و در شرف ويرانى كامل قرار گرفته است. با توجه بازدياد روزافزون جمعيت و زوار كه ايام زيارتى. اعم از اعياد و وفيات و تحويل سال بقم مشرف ميشوند و صحنين فعلى بهيچ‏وجه نميتواند جوابگوى واردين و زائرين باشد چنانچه دو محل مزبور كه دربى هم بصحن مطهر عتيق دارد بآستانه تحويل شود ميتوان يك صحن بسيار بزرگ و آبرومند بنام صحن پهلوى يا آريامهر (هر يك مورد تصويب قرار گيرد) آماده و به بيوتات ديگر آستانه مقدسه اضافه كرد كه علاوه بر رفع احتياج زائرين بر وسعت ابنيه فعلى افزوده شده مضافا بيك تجاوز فاحش پايان داده خواهد شد خواهشمند است گزارش امر را از شرفعرض پيشگاه مبارك ملوكانه گذرانده و نتيجه را اعلام فرمايند.
توليت آستانه مقدسه (خادم حرم اهل بيت نبوت عليهم‏السلام) عبدالوهاب
اقبال. امضاء

نظريه شنبه ـ در متن خبر مستتر است.
نظريه دوشنبه ـ صحت خبر مورد تأييد. ضبط دو مدرسه فوق‏الذكر به املاك آستانه واجب بنظر ميرسد زيرا با در اختيار گرفتن مدارس مذكور علاوه بر گسترش صحنين آستانه ميتوان يك خيابان كمربندى مانند مشهد مقدس در اطراف حرم حضرت معصومه احداث و مشكلات زائرين را حل نمود. در غير اينصورت روزبروز بر مشكلات زائرين و مسئولين مربوطه افزوده خواهد شد.
نظريه سه‏شنبه ـ صحت خبر نظريه دوشنبه مورد تأييد بود از تاريخ بسته شدن مدارس فوق (بعد از تظاهرات خرداد ماه 1344 ـ 2534) ضمن برقرارى آرامش نسبى در حوزه علميه قم چند نفر از آيات مقيم در نظر داشتند دو حوزه فوق را باختيار خود در آورند كه چنانچه صحن دو مدرسه در اختيار آستانه قرار گيرد خود بخود دو باب مدرسه علميه كه مركز تظاهرات و فعاليت‏هاى مضره طلاب علوم دينى بوده است از بين خواهند رفت. رهبر

1 ـ سال شاهنشاهى رژيم شاهنشاهى در پى تصور تحكيم پايه‏هاى قدرتش، به فعاليتهاى شديد فرهنگى در جهت اسلام زدايى دست يازيد كه گرفتن جشنهاى مختلف از جمله جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى از اين قماش بود. در سال 1355، ناگهان با تصويب مجلس، تاريخ هجرى شمسى به تاريخ 2500 ساله تبديل شد و ادامه آن نيز، ابتداى حكومت محمدرضا پهلوى اعلام گرديد يعنى سال 1320 كه سال به قدرت رسيدن وى بود دقيقا با تاريخ 2500 ساله مطابقت مى‏كرد و در نتيجه سال 1355 به سال 2535 تبديل يافت اين امر از همان ابتدا با مخالفت روحانيون و اقشار آگاه دينى جامعه مواجه شد و نهايتا در سال 1357 در پى قيام مردم لغو گرديد. براى محاسبه هر سال شاهنشاهى لازم است 1180 سال از سال شاهنشاهى كم كرد تا سال شمسى بدست آيد.