سند نامه ::
 
سالگرد واقعه مدرسه فيضيه
به : رياست شهربانى شهرستان قم تاریخ 6 / 8 / 54
از : ساواك قم شماره : 3906 / 21

چون روز نهم آبانماه زاد روز فرخنده والاحضرت همايون ولايتعهد بوده و از طرفى مصادف با بيست و پنجم شوال رحلت حضرت امام جعفر صادق [عليه السلام] و سالگرد واقعه مدرسه فيضيه نيز ميباشد امكان دارد از طرف طلاب و روحانيون افراطى منطقه فعاليتهاى خلافى انجام گيرد. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد بمنظور پيشگيرى از هر نوع پيش‏آمد سوء احتمالى نسبت به توجيه مأمورين مربوطه اقدام نمايند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
رهبر عمليات زندوكيلى
رئيس شعبه 1 شب‏افروز
رئيس امنيت داخلى رضائيان 6 / 8